DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

01/12/2022 00:00
Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; cho ý kiến vào một số tờ trình, dự thảo báo cáo, kết luận và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng T.Ư; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Năm 2022, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp đã đạt được các kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,38%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 6.410 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 55%; các hoạt động kích cầu du lịch được quan tâm đẩy mạnh, tổng khách du lịch tăng 98,5% so với năm 2021. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, truyền thông, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, còn 12,99%.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tóm tắt kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII; Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Báo cáo và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 257-KH/TU, ngày 31/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 và Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023; Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023