DetailController

Chính trị

Hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân

05/04/2024 15:53
Thời gian qua, Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế số 07-QC/TU về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân. Việc tổ chức các cuộc làm việc, tiếp xúc, đối thoại của các cấp đã tập trung công việc cụ thể, những vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó đã góp phần nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, vai trò tham mưu của lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị.

Ngay sau khi Quy chế số 07-QC/TU của Tỉnh ủy ban hành, Đảng ủy Khối các cơ quan và cấp ủy cơ sở đã triển khai, quán triệt nghiêm túc. Đồng thời, thể quá hóa Quy chế gắn với các quy định của Trung ương. Đến nay, Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối đã tổ chức các cuộc làm việc, đối thoại trực tiếp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của đoàn, của hội phục vụ Đại hội nhiệm kỳ của các đoàn thể trực thuộc. Thành lập các đoàn công tác của BTV Đảng ủy Khối làm việc và trao đổi trực tiếp với 71 tổ chức cơ sở đảng về nội dung Văn kiện đại hội công tác cán bộ; công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Địa hội giữa nhiệm kỳ ở chi bộ cơ sở.

Đối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã chủ động tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại với người lao động và Nhân dân để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và thái độ phục vụ công tác của đội ngũ cán bộ. Thực hiện cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, Đảng ủy đã lãnh đạo việc tiếp xúc đối thoại tập trung vào các lĩnh vực, như: Công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ đảng viên, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải và việc thực hiện các chế độ chính sách mới của Nhà nước ban hành.

Cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị trong Khối, nhất là những đơn vị liên hệ trực tiếp với Nhân dân đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức làm việc, tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu để đề ra các biện pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; công khai các quy định cụ thể về quy định thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa” tại cơ quan, đơn vị. Duy trì hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Qua đó, việc thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các tổ chức và công dân giải quyết công việc thuận lợi, nhanh chóng. khai trình tự thủ tục giải quyết công việc tại trụ sở. Các nội dung chính được các sở, ngành, cơ quan quản lý cấp tỉnh chọn chủ đề đối thoại như: Chính sách đất đai, dân tộc, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực thi pháp luật…

Các cấp ủy trong Khối đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Quy chế số 07-QC/TU gắn với việc triển khai các Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở”. Qua đó đã tác động tích cực đến việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thái độ phục vụ Nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Thông qua việc thực hiện Quy chế 07-QC/TU, người đứng đầu cấp ủy, các cấp đã lãnh đạo thực hiện công khai thủ tục hành chính tại 3 cấp với 1.762 thủ tục hành chính. Riêng Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 191.737 hồ sơ, xử lý 184.840 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng thời hạn là 99%. Hiện có 17/20 sở, ngành là các cơ quan, đơn vị trong Khối thực hiện cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” và 3/3 cơ quan theo ngành dọc (Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh). Kết quả trên đã tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Đến nay, việc tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, theo quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả các cuộc tiếp xúc đã giúp cho người đứng đầu chủ động nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế 07-QC/TU gắn với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điệnt ử của cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, việc công khai hòm thư góp ý, đường dây nóng giúp cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, lấy thước đo hài lòng của Nhân dân làm hiệu quả đánh giá chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động hơn nữa trong việc tổ chức các cuộc làm việc, tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu đối với cán bộ đảng viên và người lao động. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại gắn với nhiệm vụ chính trị hàng năm. Tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, những kết quả của địa phương đạt được trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh… Lãnh đạo các cấp ủy cơ sở cần chủ động công khai kế hoạch tiếp xúc, đối thoại gắn với việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Công khai minh bạch trong quản lý điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chỉ đạo giải quyết tốt các nội dung được tiếp thu ý kiến sau tiếp xúc đối thoại, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp xúc, đối thoại và tiếp thu góp ý của cán bộ đảng viên và ngươi lao động cơ sở./.