DetailController

Trồng trọt

Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

26/04/2024 16:45
Ngày 26/4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 về giảm nghèo bền vững tỉnh) đã có Công văn số 953/LĐTBXH-BTXH về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị thụ hưởng kinh phí triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 như sau:

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (huyện Đà Bắc)

 Triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Luật đầu tư công; Luật xây dựng; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hòa Bình (Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn – Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo (huyện Đà Bắc).

Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg; các Điều 20, 21, 22, 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; được Sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 02/2023/TT-BLĐTBXH ngày 12/4/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022; Nghị quyết số 303/2023/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND tỉnh Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 2172/UBND-KTN ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 303/2023/NQ-HĐND ngày 30/10/2023; Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điểm a - Khoản 3 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNN ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Số 303/2023/NQ-HĐND ngày 30/10/2023 của HĐND tỉnh Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Công văn số 2172/UBND-KTN ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 303/2023/NQ-HĐND ngày 30/10/2023; Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định cơ chế quay vòng một phần vốn NSNN hỗ trợ theo từng dự án, phương án hỗ trợ PTSX cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng: Thực hiện theo quy định tại Điểm b - Khoản 3 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg; Quyết định số 1768/QĐ-BYT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; theo quy định tại mục 2, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 114/2022/NQ-HĐND ngày 04/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: Thực hiện theo quy định tại Điểm a - Khoản 4 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ trưởng Bộ  Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư số 03/2023/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022.

Tiểu dự án 2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại Điểm b - Khoản 4 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 02/2023/TT-BLĐTBXH ngày 12/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022.

Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững:  Thực hiện theo quy định tại Điểm c - Khoản 4 - Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo

 Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 – Mục III - Quyết định 90/QĐ-TTg; Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin                   

Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin: Thực hiện theo quy định tại Điểm a - Khoản 6 - Mục III – Quyết định 90/QĐ-TTg; Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 259/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Thực hiện theo quy định tại Điểm b - Khoản 6 - Mục III – Quyết định 90/QĐ-TTg; Mục 2, Chương II, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình

Tiểu dự án 1. Nâng cao năng lực: Thực hiện theo quy định tại điểm a - khoản 7, Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg.

Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá chương trình: Thực hiện theo quy định tại điểm b - khoản 7, Mục III của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo quyết định số 90/QĐ-TTg; Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Về nội dung chi, mức chi: Triển khai các dự án nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025./.