DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

13/09/2023 16:30
Ngày 13/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đã có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc và việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn 2021-2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh; sự phối hợp thực hiện của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Dân tộc đã tích cực, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; các văn bản là cơ sở quan trọng để tiến hành tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 giảm 33 số xã ĐBKK, 50% số thôn đặc biệt khó khăn, tính đến hết tháng 8 năm 2023 toàn tỉnh đã giảm 08/59 xã đặc biệt khó khăn còn lại 51 xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2021-2023, tổng số vốn đầu tư phát triển giao là 720.680 triệu đồng, trong đó nguồn vốn trung ương: 635.706 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 84.974 triệu đồng.  Tổng số vốn sự nghiệp là 601.434 triệu đồng nguồn ngân sách trung ương. Kế hoạch năm 2022, kinh phí 149.025 triệu đồng; kế hoạch năm 2023, kinh phí 452.409 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thực hiện lồng ghép 520.376 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Cụ thể: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là Chương trình có: 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc, do đó cần nhiều văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình hàng năm phân bổ chi tiết cho từng dự án, nội dung chi gây khó khăn cho tỉnh cân đối để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ. Vướng mắc về đối tượng thụ hưởng việc sửa chữa, bảo dưỡng và mưa sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc tiểu dự án 3, Dự án 5 của Chương trình. Việc thực hiện chỉ tiêu về hỗ trợ trực tiếp đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hiện nay các địa phương không còn quỹ đất để hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng. Việc huy động các nguồn lực tư nhân, nguồn lực trong xã hội còn hạn chế, công tác tổ chức triển khai và giải ngân còn chậm...

Kiến nghị với Đoàn công tác, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn đã giao năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2024. Đối với Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương: Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền những quy định, hướng dẫn còn chưa phù hợp, chưa rõ ràng, chưa đầy đủ; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh lại chỉ tiêu giao cho tỉnh đến năm 2025 có 33 xã và 50% số thôn, xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; sớm tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá, xác định thôn, xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; xem xét cho các xã khu vực III hoàn thành xây dựng nông thôn mới được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến hết năm 2025, nhằm động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số phát huy thành tích phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả, nỗ lực của Ban Dân tộc tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục tập trung rà soát các văn bản, tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; làm tốt công tác tuyên truyền; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình. Cần xác định việc triển khai thực hiện Chương trình là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và của toàn dân. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải ngân vốn đầu tư các dự án đảm bảo tiến độ. Kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để báo cáo, có giải pháp tháo gỡ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình trong thời gian tới./.