DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Sở Y tế

11/01/2024 16:30
Ngày 11/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Sở Y tế. Cùng tham gia Đoàn, có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính.
Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận giám sát tại Sở Y tế

Trong 5 năm qua, BVĐK tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy bệnh viện, các khoa/phòng để đảm bảo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu theo quy định và phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Hiện tại, BVĐK tỉnh có 44 khoa, phòng với tổng số 903 viên chức và người lao động, trong đó 842 viên chức và 61 hợp đồng lao động. Việc sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của Bệnh viện thực hiện theo đúng quy định. Bệnh viện thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá trình độ đào tạo, năng lực của đội ngũ viên chức, hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại và sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ... Bệnh viện được xếp loại đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ các đơn vị đã chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí đảm bảo chi thường xuyên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

* Theo báo cáo của Sở Y tế, nhằm cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản của UBND tỉnh, Sở Y tế đã triển khai đến các đơn vị sự nghiệp công lập việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ của đơn vị. Tính đến ngày 31/12/2023, ngành Y tế có 17 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giảm 30 đơn vị có con dấu và tài khoản riêng so với năm 2015. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Năm 2023, được giao 3.257 chỉ tiêu; biên chế có mặt tính đến 22/12/2023 là 2.875 chỉ tiêu; còn thiếu 382 chỉ tiêu…

Tại hội nghị, bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu nêu những tồn tại, hạn chế: Đối với BVĐK tỉnh còn tình trạng chảy máu chất xám, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao, được đào tạo chuyên sâu; cơ chế tự chủ cho phép bệnh viện được quyết định việc chi tiêu của mình, nhưng lại phải tuân thủ các định mức được ban hành trong rất nhiều văn bản của Nhà nước trong bối cảnh giá cả thị trường luôn biến động… Đối với Sở Y tế: Các đơn vị được giao tự chủ tài chính nhưng chưa được giao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân lực tương ứng, vì vậy các đơn vị chưa được chủ động trong việc sắp xếp bộ máy, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ cho phù hợp và hiệu quả. Đối với khối Trung tâm y tế đa chức năng, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về cơ chế tài chính nên trong việc lập dự toán, chi tiêu tại các đơn vị còn nhiều lúng túng…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả của ngành Y tế tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Sở Y tế với chức năng nhiệm vụ của ngành, tiếp tục rà soát, tham mưu cho tỉnh hoàn thiện tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, y bác sỹ cần nêu cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sở Y tế tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách ưu đãi, thu hút đối với đội ngũ y, bác sĩ, nhất là y tế tuyến cơ sở để mọi người yên tâm công tác và cống hiến.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của ngành Y tế, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội, các cơ quan chức năng của TƯ, tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.