DetailController

CNTT và Viễn Thông

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

11/04/2023 17:00
Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đôi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chuyên đôi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử gia được nâng lên; hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương được tăng cường.

Đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn toàn tỉnh. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tô chức thực hiện của các đơn vị, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; công tác nghiên cứu, phô biến, quán triệt nội dung văn bản chỉ đạo về thực hiện Đề án 06/CP, tại một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời; chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến chưa ổn định, còn tiềm ấn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, ngày 30/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 36/CT/TU về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định công tác chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/CT-TTg là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc triên khai thực hiện Đề án 06/CP thuộc phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách. Tổ chức quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đe án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thông chính trị trong tô chức thực hiện. Thường xuyên kiêm tra, giám sát, đôn đôc việc triên khai toàn diện các nhiệm vụ Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quyêt liệt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06/CP và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ theo đúng lộ trình. Tập trung nguồn lực đầu tư, bổ sung, nâng cấp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, kỹ thuật, an ninh, an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; sử dụng hiệu quả việc kết nối với cơ sở dừ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; đây mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06 tháng 12 năm 2021; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến..

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đe án 06/CP của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 08-NQ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phô biến về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết và các tiện ích của Đề án 06/CP; tuyên truyền về trách nhiệm tham gia thực hiện Đề án 06/CP của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06/CP; phát huy tính năng động, sáng tạo, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Đề án, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực trong việc tham mưu, tô chức triên khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP; khân trương hoàn thành cung cấp thẻ căncước công dân gắn chíp, mã định danh cá nhân; chuân hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các sở, ngành, các huyện, thành phố. Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ động tham mưu các giải pháp thực hiện Đề án có hiệu quả. Phối họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị và tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định./.