DetailController

Tin từ các đơn vị

Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

23/05/2024 16:55
Theo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh Hòa Bình quy hoạch 38 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích đất là 2.209,03 ha trong đó có 17 CCN đã có trong quy hoạch trước (09 CCN giữ nguyên diện tích, 07 CCN mở rộng diện tích, 01 CCN giảm diện tích) và 21 CCN bổ sung mới.

Hiện nay có 15/21 CCN được UBND tỉnh quyết định thành lập với diện tích là 705,05 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN được phê duyệt là 5.394,529 tỷ đồng. Có 11 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng với tổng diện tích đất là 580,415 ha. Diện tích đất CCN được giải phóng mặt bằng là 167,05ha/705,05ha, chiếm 23,69%. Thu hút 40 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh với tổng diện tích đã cho thuê là 91,12 ha; tổng số vốn đăng ký khoảng 3.600 tỷ đồng.

Việc triển khai xây dựng các CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đáp ứng được yêu cầu phát triển, tạo ra môi trường về mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài địa phương, góp phần làm tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH- HĐH công nghiệp nông thôn. Phát triển các CCN góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GRDP của các ngành công nghiệp và dịch vụ, có tác động lan tỏa tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác phát triển và quản lý CCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình gặp một số khó khăn vướng mắc như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư còn gặp nhiều vướng mắc, diện tích đất CCN đã được giải phóng mặt bằng mới chiếm 23,69%. Thời gian để nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục như đất đai, xây dựng, môi trường... sau khi được UBND tỉnh quyết định giao chủ đầu tư để tiến hành xây dựng kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư hoạt động sản xuất trong CCN. Hầu hết các CCN không có quy hoạch khu tái định cư cho người dân khi bị thu hồi đất phục vụ phát triển công nghiệp, không có quy hoạch hạ tầng xã hội như: Dành quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân, nhà văn hóa, nhà trẻ và các công trình phụ trợ đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho công nhân, lao động trong các CCN.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác phát triển CCN, các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của việc phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường công tác rà soát các quy định của pháp luật về đất đai; chính sách đất đai; chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng; giá thuê đất... để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn; tiếp tục hoàn thiện các văn bàn triển khai, hướng dẫn chỉ đạo của địa phương về đất đai cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục rà soát điều chỉnh, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các CCN đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển và thu hút đầu tư; bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư, khu nhà ở công nhân, nhà văn hóa, nhà trẻ và các công trình phụ trợ đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho công nhân trong các CCN; tăng cường quy chế phối hợp quản lý nhà nước; quản lý chặt chẽ quy hoạch các CCN trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố với các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, gỉảỉ quyết các vấn đề tồn tại phát sinh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất trong các CCN. Nâng cao năng lực và đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chủ động, trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực kinh tế trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng, hiệu quả đầu tư.