DetailController

Chính trị

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh

24/03/2023 17:30
Ngay sau khi Trung ương ban hành Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 50 -KH/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh , đơn vị có mô hình tiêu biểu về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 50 -KH/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TU, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại 73/73 tổ chức đảng cơ sở, có 4.317 đảng viên tham gia đạt 100%; có 478 cấp ủy viên đăng ký cam kết thực hiện (đạt 100%), có 414 cấp ủy viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nội dung đăng ký thực hiện theo nghị quyết TW 4 và các quy định của Trung ương, của tỉnh đã ban hành (đạt 86,6%).

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên về nội dung Kế hoạch số 125-KH/TƯ, trong đó tập trung vào việc thực hiện chủ điểm của khâu đột phá đó là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hêt lòng phục vụ Nhân dân” trong các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đúng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về cam kết thực hiện Chuyên đề toàn khóa về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triến đất nước phôn vinh, hạnh phúc gắn với nội dung khâu đột phá, qua đó đã có 4.317 đảng viên cam kết thực hiện đạt 100%.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và đăng ký thực hiện mô hình về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, người lao động, kết quả đã có 99 mô hình sáng tạo hiệu quả và 36 cán bộ đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, điển hình là các đơn vị như: Đảng bộ Cơ quan UBKT tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Kế hoạch và đầu tư, Đảng bộ Kho Bạc tỉnh, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, Chi bộ Hội Nông dân... Đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” giai đoạn 2023-2025 để tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Khối..

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích, cố vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo chuyên đề hàng năm với việc triến khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền cần triển khai với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và công tác cán bộ.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm được đặt ra trong thực tiễn; gắn với nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát động các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể trực thuộc chủ động đăng ký các công trình, phân việc thi đua yêu nước với nội dung, lộ trình, tiêu chí đánh giá cụ thể; cam kết thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW; tăng cường việc quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tỉnh Hoà Bình giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; chủ động thông tin kịp thời chính xác, khách quan đúng định hướng chính trị đê phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, loại bỏ thông tin xấu, độc trên intenet, mạng xã hội... để cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học cho mỗi cán bộ đảng viên và người lao động nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và cơ quan, đơn vị trực thuộc./.