DetailController

Tin từ các đơn vị

Đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023

15/12/2023 15:12
Ngày 14/12, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 4798/SNV-CCHC gửi . Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Lao động -Thương binh và Xã hội; Công thương; Nông nghiệp và PTNT; Giao thông Vận tải; Thanh tra tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình về việc đánh giá, chấm điểm, cung cấp tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 10797/VPUBND-NVK ngày 06/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Công văn số 7156/BNV-CCHC ngày 06/12/2023 của Bộ Nội vụ để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023; Kết luận của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại phiên họp thứ 2 ngày 02 tháng 12 năm 2023 tại Thông báo số 10766/TB-VPUBND ngày 05/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao theo các tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030; Công văn số 7166/BNV-CCHC ngày 06/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC năm 2023 cho tỉnh để tự chấm điểm và cung cấp tài liệu kiểm chứng để minh chứng cho kết quả tự chấm; cung cấp các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023 về Sở Nội vụ chậm nhất 16h ngày 30/12/2023, cụ thể như sau:

Tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng để minh chứng cho kết quả tự chấm theo các Biểu mẫu từ 01 đến 09 (có Mẫu báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và các Biểu mẫu tự chấm và Biểu hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm của từng cơ quan, đơn vị gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản).

Cung cấp các tài liệu kiểm chứng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao thực hiện tại Kế hoạch số 129/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Sipas) tỉnh Hòa Bình năm 2023 để chấm điểm chỉ số CCHC năm 2023 cho tỉnh (gửi kèm trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản) như sau:

Sở Nội vụ: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ”;

Sở Tư pháp: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “cải cách thể chế”;

Văn phòng UBND tỉnh: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Công tác chỉ đạo, điều hành, Cải cách thủ tục hành chính”;

Sở Tài chính: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Cải cách tài chính công”;

Sở Thông tin và Truyền thông: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử”.

Sở Kế hoạch và đầu tư: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp”; “Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước”, “Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội”.

Sở Khoa học và Công nghệ: Các văn bản chứng minh kết quả thực hiện nhiệm vụ “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC”.

Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và đầu tư, Y tế, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động -Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, UBND huyện Lương Sơn, thành phố Hòa Bình: Báo cáo kết quả được giao thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hoà Bình năm 2023 (Kèm theo các văn bản minh chứng kết quả thực hiện).

Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại phiên họp thứ 2 ngày 02/12/2023, ngoài việc tự đánh giá, chấm điểm nêu trên, đề nghị các cơ quan rà soát và gửi Sở Nội vụ các tài liệu kiểm chứng về kiểm tra phân cấp năm 2023 đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 và các quy định khác của Chính phủ, các bộ, ngành về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; bao gồm:

Kế hoạch kiểm tra năm 2023;

Kết luận hoặc Biên bản kiểm tra đối với từng cơ quan, đơn vị;

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra về kết quả thực hiện các kiến nghị theo Kết luận hoặc Biên bản kiểm tra (Báo cáo phải chỉ rõ được: Đoàn kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý bao nhiêu vấn đề? Cơ quan, đơn vị đã xử lý được bao nhiêu vấn đề?).

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đã phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình trong năm 2023.

Kiểm tra, rà soát kết quả tự đánh giá, chấm điểm

Để đảm bảo tính chính xác đối với kết quả tự đánh giá, chấm điểm và các tài liệu kiểm chứng do cơ quan, đơn vị cung cấp, Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ) thực hiện rà soát, đối chiếu trực tiếp với các cơ quan, đơn vị: Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ thực hiện rà soát trong ngày 03/01/2024; các Sở, ngành liên quan thực hiện trong ngày 02/01/2024,

Đề nghị các cơ quan tự đánh giá, chấm điểm và gửi các tài liệu nêu trên về Sở Nội vụ (đồng thời gửi qua địa chỉ mail: Maiphuongsnv@gmail.com) để tổng hợp.

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có tác động lớn đến năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, khẩn trương đánh giá, chấm điểm, cung cấp các tài liệu kiểm chứng để rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cung cấp các tài liệu kiểm chứng về Bộ Nội vụ đúng thời hạn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Nội vụ (qua đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương- điện thoại 0915.478555)./.