DetailController

Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh

12/04/2024 16:14
Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định này danh mục 44 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (gồm 20 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 13 dịch vụ công trực tuyến một phần), Ủy ban nhân dân cấp huyện (gồm 07 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 04 dịch vụ công trực tuyến một phần) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Giao Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ cập nhật các TTHC phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này lên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo quy định. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến nêu tại Điều 1 Quyết định này lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định.

Quyết định này thay thế các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐUBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục dịch vụ công trực truyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hòa Bình./.