DetailController

Chăn nuôi

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông xuân năm 2013-2014

24/12/2013 00:00
Để chủ động phòng chống đói, rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vật nuôi, nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc chăn nuôi, hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh có Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ Đông xuân năm 2013-2014. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Toàn file đính kèm: