DetailController

CNTT và Viễn Thông

Cấp mới, điều chỉnh thông tin Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16/06/2023 16:48
Ngày 15/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1280/QĐ-UBND về việc cấp mới, điều chỉnh thông tin Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này danh sách Mã định danh điện tử được cấp mới, điều chỉnh thông tin của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Số đơn vị cấp mới mã định danh điện tử: 49;

- Số đơn vị điều chỉnh thông tin: 02.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.