DetailController

Chính trị

Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2023

27/03/2023 17:00
Ngày 24/3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình PHHĐ năm 2022 và ký kết Chương trình PHHĐ năm 2023. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ dự và chủ trì hội nghị.
Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và hội CTĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của trên và nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, thông qua thực hiện Chương trình PHHĐ đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng CNXH, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời phòng chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức CT-XH và Hội CTĐ tỉnh.

Năm 2023,  Chương trình PHHĐ tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ chiến sĩ LLVT và Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình PHHĐ đã biểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2022. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế tồn tại, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp trong giai đoạn mới. Nội dung phối hợp cần cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, có chủ đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong hoạt động phối hợp trong thời gian qua. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình PHHĐ nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; Tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; Làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội và LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao./.