DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

23/11/2022 00:00
Ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 73 tổ chức cơ sở Đảng gồm 46 đảng bộ và 26 chi bộ với trên 4.200 đảng viên sinh hoạt tại 5 loại hình gồm: Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp; tổ chức chính trị đoàn thể, hội nghề nghiệp và cơ quan báo chí… Năm 2022, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản Trung ương và của tỉnh phù hợp với đặc điểm riêng của Đảng bộ Khối, trong đó đã quán triệt và tổ chức thực hiện 7 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ Khối về công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư tưởng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm và từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực và hấp dẫn hơn. Đã kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với 14 chi, đảng bộ  cơ sở; xét, quyết định kết nạp 121 quần chúng ưu tú vào Đảng và xét quyết định chuyển Đảng chính thức đối với 116 đảng viên dự bị… Công tác kiểm tra, giám sát  và thi hành kỳ luật trong Đảng thực hiện nghiêm túc đúng quy định tạo chuyển biến rõ rệt, sâu sát và cụ thể; trong năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 71 tổ chức Đảng và 73 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên, khiển trách 2 đảng viên và cảnh cáo đối với 3 đảng viên; cách chức 1 đảng viên….

Các Đảng ủy trực thuộc đã tham gia, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ khối và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tại buổi làm việc, BTV Đảng ủy Khối đã đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy một số vấn đề như: Đề nghị BTV Tỉnh ủy kiến nghị với TƯ sớm nghiên cứu sửa đổi Quy định số 293 và 294 của Ban Bí thư nhằm thống nhất và quy định rõ hơn về tên gọi chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, khung biên chế của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và doanh nghiệp tỉnh trong điều kiện hiện nay; quan tâm công tác luân chuyển điều động cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng ủy Khối để rèn luyện, thử thách tạo điều kiện cho cán bộ phát triển, nhất là đối với cán bộ diện quy hoạch các chức danh chủ chốt.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận phân tích và thống nhất với 8 chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, phấn đấu có 100% cán bộ đảng viên được học tập quán triệt các chỉ thị Nghị quyết quy định của TƯ, của Tỉnh và Đảng ủy khối; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ  trong năm và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; phấn đấu kết nạp 130 đảng viên mới trở lên và có 80% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà BTV Đảng ủy khối đã đạt được trong thời gian qua, nhờ đó đã khẳng định vai trò trong công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy Khối có vai trò rất quan trọng, có nhiệm vụ tham mưu chiến lược trong việc xây dựng các cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, vì vậy nhiệm vụ đặt ra với Đảng ủy khối trong thời gian tới rất nặng nề, để thực hiện các nhiệm vụ đó cần tập trung một số vấn đề sau: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong điều kiện hiện nay để khẳng định vai trò trong công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải coi là nhiệm vụ hàng đầu, là nhiệm vụ chủ chốt để xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, nhất là đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, Đảng ủy Khối các cơ quan cần quan tâm công tác cán bộ. Chú trọng việc đào tạo và hướng dẫn cán bô tham gia công tác quy hoạch, ứng cử. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên nhất là đảng viên mới kết nạp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt giới thiệu cán bộ quy hoạch cán bộ chủ chốt các cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng lãng phí để kịp thời phát hiện, khen thưởng nhân tố tốt; nếu phát hiện vi phạm quy định pháp luật kịp thời báo cáo cấp ủy có hướng xử lý. Cùng với đó, Đảng ủy Khối cần quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; xây dựng nội bộ đoàn kết, tập thể khối cơ quan vững mạnh, đội ngũ cán bộ có đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.