DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh

10/02/2023 00:00
Ngày 09/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 151-KH/TU thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện: Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc quán triệt, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước. Các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn kiện của trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Chương trình số 14 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong các cấp ủy đảng, chính quyền.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết liên quan đến công tác dân vận trong việc ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội; các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích hợp pháp khác của công dân; các biện pháp thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; công khai, dân chủ trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng hoàn thiện pháp luật; trong thực hiện giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh thuộc thẩm quyền.

Thực hiện tốt công tác dân vận trong các cơ quan tư pháp. Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan tư pháp tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cán bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo việc thu thập đánh giá chứng cứ đầy đủ, khách quan, toàn diện, đúng pháp luật. Quan tâm giải quyết tin tố giác tội phạm từ Nhân dân, chú trọng thực hiện hòa giải, tranh tụng tại phiên tòa. Thực hiện công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng, bồi thường Nhà nước cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động tố tụng và thi hành án theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò của cơ quan Nhà nước, chính quyền trong công tác dân vận và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác dân vận. Xác định rõ chính quyền Nhà nước là chủ thể duy nhất (trong hệ thống chính trị) có chức năng quản lý toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và sự nghiệp công lập, phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công chức viên chức. Chính quyền các cấp tăng cường, chủ động phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác dân vận và phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận trong giai đoạn 2021-2026.

Căn cứ kế hoạch này, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.