DetailController

Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đẩy mạnh thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

20/12/2021 00:00
Thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương. Sự chuyển biến về nhận thức, về quan điểm tư tưởng với một quyết tâm chính trị rất cao trong cả hệ thống chính trị được nâng lên một bước.

Tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhằm đảm bảo cho mọi người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Công tác thực hiện cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội được nâng lên; đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách ngày càng tăng, quyền lợi của đối tượng được đảm bảo, chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ người dân có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ công trong tiếp nhận và trả kết quả được chú trọng. Số người tham gia BHXH hằng năm đều tăng, đặc biệt là số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh, năm 2018 mới chỉ có 2.406 người tham gia, đến nay số người tham gia BHXH tự nguyện 12.033 người, tăng 9.627 người (400%); số người và tỷ lệ người được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng so với số người sau độ tuổi nghỉ hưu là 32.576 người đạt 28,44%; tỷ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách BHXH đạt 76%, mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4, số giờ giao dịch và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH là 90%.

Thời gian tới, các cấp uỷ đảng tiếp tục quán triệt đầy đủ mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 30% lực lượng lao động trong độ tuổi hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); có khoảng 40% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội để án bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, gia tăng số các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp để tạo việc làm, tăng thêm số lao động có giao kết hợp đồng lao động của khu vực chính thức; qua đó nâng cao tỷ lệ lao động tham gia BHXH. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đề cao trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân, nhất là chủ sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi quỹ BHXH. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối, thông tin dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội./.