ListNewByCategory

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(13/04/2023)
Thời gian qua, cùng với việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng internet đã được tỉnh Hòa Bình tăng cường triển khai thực hiện trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

Hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

(13/04/2023)
Chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, xem đây là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, Hòa Bình đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Từ đó đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(13/04/2023)
Thời gian qua, cùng với việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng internet đã được tỉnh Hòa Bình tăng cường triển khai thực hiện trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.

Phát triển kinh tế số - Một trong ba trụ cột chuyển đổi số

(12/04/2023)
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương, quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương ban hành các văn bản về chuyển đổi số tại địa phương. Trong đó phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông

(11/04/2023)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra 04 đột phá chiến lược, trong đó có việc tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Theo đó, ngành Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin truyền thông đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội cả tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030

(11/04/2023)
Sau một năm triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đôi số quốc gia, giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; công tác phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chuyên đôi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử gia được nâng lên; hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương được tăng cường.

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính

(10/04/2023)
Thời gian qua, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành việc nâng cấp các tính năng, chức năng trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh trên cùng một nền tảng công nghệ. Giải pháp tập trung nhằm thực hiện đầy đủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và yêu cầu về kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Kết quả triển khai các nội dung đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(10/04/2023)
Sau một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

Hiển thị 101 - 110 of 1.030 kết quả.