DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

22/04/2024 15:52
Ngày 19/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3254/VPUBND-NVK về việc tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân và tăng cường trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thi hành Luật Đất đai; đồng thời để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977), Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương thực hiện các công việc sau đây:

Tăng cường tổ chức PBGDPL về Luật Đất đai số 31/2024/QH15: Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương1 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương năm 2024 (phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-HĐPH ngày 04/4/2024 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương), đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức PBGDPL Luật Đất đai theo các chuyên đề chuyên sâu bằng hình thức đa dạng, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào đời sống. Trong đó, đề nghị quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở.

Căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đề nghị chỉ đạo các cơ quan/đơn vị chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức truyền thông chính sách đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu của Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”, bảo đảm đúng định hướng, yêu cầu của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản ở Trung ương. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm tổ chức tiếp nhận, tổng hợp thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách và gửi về cho cơ quan chủ trì soạn thảo để kịp thời tiếp nhận ý kiến, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đó.

Tổ chức triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”: Đề án 977 được triển khai thực hiện từ năm 2023 đến 2030. Sau hơn 01 năm thực hiện, một số địa phương đã quan tâm ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến việc tổ chức triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện Đề án.

Để việc triển khai Đề án 977 đạt hiệu quả, thực chất trong thời gian tới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 977.  

Yêu cầu chung trong triển khai thực hiện Đề án: Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 977. Phát huy vai trò và trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện Đề án 977 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức; sự chủ động, sáng tạo của cấp cơ sở. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai tổng thể, đồng bộ, toàn diện Đề án 977 từ cấp tỉnh đến cơ sở, chú trọng trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và quan tâm thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nội dung theo đề nghị của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tại văn bản trên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.