DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội

23/05/2024 15:48
Ngày 22/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4377/VPUBND-NVK về tiếp tục thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn có ý kiến như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Làm đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội theo đúng quy định của Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương hoàn thành việc làm sạch, cập nhật, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội còn thiếu theo yêu cầu của hệ thống (căn cước công dân, định danh cá nhân, giới tính, dân tộc, số và ngày Quyết định hưởng chính sách, thông tin tài khoản ngân hàng...); cập nhật biến động tăng, giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và lập dah sách chi trả trên Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản (bao gồm tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money và các hình thức hợp pháp khác). Tổng hợp kết quả, tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/5/2025 để gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội theo đúng quy định của Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/5/2025 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo trợ xã hội trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh./.