DetailController

Chỉ đạo điều hành

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

16/05/2024 16:56
Ngày 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn dân. Xác định rõ tinh thần đó, suốt những năm qua, đặc biệt là 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Hoà Bình đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để việc học và làm theo Bác thực sự thấm sâu, lan tỏa rộng và hiệu quả lớn, góp phần tạo nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh; góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Trong 3 năm triển khai, đã có 1.838 mô hình, trong đó có 606 mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại và hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW; việc giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, kết quả chưa cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, khẳng định làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trọng tâm là công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; rút ra những kinh nghiệm hay, giải pháp tốt để phổ biến và nhân rộng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò nêu gương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân….Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền; giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân, bám sát thực tiễn, chịu khó học hỏi, nói đi đôi với làm. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương với phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, văn hoá doanh nghiệp. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng bộ máy dịch vụ công, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý, thực thi công vụ. Tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hoá thành phần hồ sơ, giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục; thực hiện tốt quy định “4 tại chỗ”, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh quảng bá, cung cấp thông tin, thu hút đầu tư vào tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc đối thoại với người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát hiện, xây dựng và nhân rộng mô hình cụ thể; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiêu biểu xuất sắc; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, tạo thành một phong trào sâu rộng trong đời sống xã hội, trở thành một động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc

Tại hội nghị, đã có 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đạt thành tích tiêu biểu; 22 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023 nhận được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao Giấy chứng nhận 06 tập thể và 24 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam./.


Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển đảo Việt Nam