DetailController

Chỉ đạo điều hành

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000

22/04/2024 15:56
Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000).

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khai thác có hiệu quả các thế mạnh, xác định các động lực phát triển kinh tế - xã hội từ đó đưa ra những dự báo và định hướng phát triển không gian phù hợp với mục tiêu phát triển của huyện. Phấn đấu đến năm 2035 huyện Mai Châu trở thành huyện nông thôn mới. Từng bước đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa, trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040 trở thành huyện có kết cấu hạ tầng, hiện đại đồng bộ phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Hoà Bình. Phát triển kinh tế - xã hội nhanh gắn với phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo xu hướng phát triển xanh, bền vững, bản sắc, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế. Hàng năm số lượng lượt khách du lịch tăng bình quân 9,7%/năm, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 11,5%/năm.

Theo đó, UBDN tỉnh phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000), như sau:

UBND huyện Mai Châu là cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính huyện Mai Châu, có diện tích khoảng 56.982,81 ha, gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã.

Giai đoạn lập quy hoạch: Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2040.

Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/25.000.

Tổng chi phí lập quy hoạch trên 3,3 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lập quy hoạch trên 1,6 tỷ đồng; chi phí khảo sát địa hình là 1,7 tỷ đồng.

Trong quá trình lập Đồ án quy hoạch, UBND huyện Mai Châu có trách nhiệm thu thập số liệu về hiện trạng và quy hoạch đất đai, lâm nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, an ninh quốc phòng, giao thông, phòng cháy chữa cháy, các số liệu khoa học khác có liên quan để định hướng và chiến lược phát triển vùng đảm bảo phù hợp Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 đồng thời đảm bảo tính tính khả thi, đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Xây dựng hợp nhất tại Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

Thời gian lập Đồ án quy hoạch không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa Thể thao và du lịch; Chủ tịch UBND huyện Mai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.