DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Phấn đấu năm 2023 bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã

28/09/2023 16:30
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết Quý III năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Mô hình vườn mẫu hộ gia đình tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn

Thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới; duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các địa phương đã đạt những kết quả quan trọng. Đến nay, tổng số đơn vị cấp huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới là 10/10, trong đó có 03 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 73 xã; Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 8 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí là 48 xã. Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh.

Nguồn vốn kế hoạch huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 của tỉnh là 3.210,700 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 164,551 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 123,25 tỷ đồng, vốn sự nghệp: 41,301 tỷ đồng); Nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện: 245,971 tỷ đồng; Nguồn vốn lồng ghép từ ghép từ các Chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn của tỉnh: 1.101,878 tỷ đồng; Vốn tín dụng: 1.600 tỷ đồng; Vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác: 98,3 tỷ đồng.

Thời gian qua, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp từng bước đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; có nhiều mô hình trong sản xuất, chăn nuôi đã đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; chất lượng giáo dục, y tế, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên rõ rệt; đời sống văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển; phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Công tác nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp xã, cấp thôn được chú trọng, toàn tỉnh có thêm các đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm các xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hoá phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh phấn đấu về đích giai đoạn 2021-2025 đều nằm trong địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất. Từ đó, dẫn đến thu nhập bình quân đầu người, đời sống của người dân không cao nên khó huy động được nguồn lực xã hội hóa. Xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương nhất là các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ.

Trọng tâm 3 tháng cuối năm, tỉnh phấn đấu có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã. Chuẩn hóa và nâng cấp 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát  triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu trên, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự giác, chủ động của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng đồng lòng xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình một cách hiệu quả, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu dụng nhiều lao động nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn. Tăng cường giữ gìn an ninh trật tự xã hội và quốc phòng trên địa bàn nông thôn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn nông thôn. Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự tại các địa bàn, khu vực nông thôn. Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án; Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới./.