DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Cao Phong: Phấn đấu năm 2024 đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

07/03/2024 16:30
Tính đến 31/12/2023 huyện Cao Phong đạt 4/9 tiêu chí nông thôn mới, gồm: Tiêu chí (TC) số 2 về Giao thông; TC 3: Thủy lợi; TC 4: Điện; TC 9: Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công; Còn 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: TC 1: Quy hoạch; TC 5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; TC 6: Kinh tế; TC 7: Môi trường TC 8: Chất lượng môi trường sống). Năm 2024, huyện Cao Phong phấn đấu đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Cao Phong xác định phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn.

Trong năm phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục duy trì, củng cố phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của huyện đạt 19 tiêu chí/xã. Phấn đấu xây dựng 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận và 02 vườn mẫu được công nhận. Phấn đấu năm 2024, xây dựng mới ít nhất 01 sản phẩm OCOP.

Để đạt được mục tiêu trên, cần tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng xã.  Tiếp tục chỉ đạo các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Đối với các tiêu chí huyện NTM đã đạt: Rà soát củng cố hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt. Thực hiện hoàn thành 05 tiêu chí (TC 1: Quy hoạch; TC5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; TC 6: Kinh tế; TC 7: Môi trường TC 8: Chất lượng môi trường sống).  Yêu cầu các cơ quan được giao phụ trách các tiêu chí xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo lộ trình xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí trong năm 2024.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2024 (xã Thạch Yên): Tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt và chưa đạt, trên cơ sở đó huy động các nguồn lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn xã. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, dồn điền đổi thửa, tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; tổ chức thực hiện tốt phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” trồng hoa, cây xanh hai bên các tuyến đường gắn với xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Bắc Phong): Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền, vận động người dân nhân rộng mô hình trồng hoa, cây xanh hai bên đường, cải tạo vườn, cổng ngõ tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn xã.

Đối với các xã còn lại: Rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; chủ động huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo; tích cực thực hiện triển khai phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” và xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới. xác định nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh theo kế hoạch. Năm 2024 thực hiện hoàn thiện 05 tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí số 2: Giao thông đô thị; Tiêu chí số 3: về Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị; Tiêu chí số 5: Thông tin và truyền thông đô thị; Tiêu chí số 7: Văn hóa, thể thao đô thị; Tiêu chí số 8: Y tế, giáo dục đô thị. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn. Ưu tiên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đánh giá hiệu quả những mô hình liên kết đã thực hiện để tiếp tục mở rộng, đồng thời lựa chọn một số cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, có khả năng mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa để xây dựng mô hình liên kết chuỗi cho các năm tiếp theo.

Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện; Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2024.
- Quan tâm, đầu tư thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí cần huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, nước sạch, môi trường,...; Tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở./.