DetailController

Quốc phòng - An ninh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

29/12/2023 16:08
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về việc tổ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Mục đích: Nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyn thống, chức năng, nhiệm vụ, chiến công, thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thành tựu 35 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; khẳng định sự kế thừa, tính đúng đắn và những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân thời kỳ mới.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm để phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường, tự tôn dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh và khả năng chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, thi đua lập thành tích cao nhất tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung các hoạt động gồm có: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động thi đua, khen thưởng;  Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thao; Hoạt động hội thảo khoa học, giao lưu, tọa đàm, đối ngoại;  Tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn; Hoạt động chính sách, dân vận; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm…./.