DetailController

Khoa học - Môi trường

Triển khai các nội dung Luật Đất đai số 31/2024/QH15

10/05/2024 16:51
Chiều ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các nội dung Luật Đất đai đai số 31/2024/QH15 năm 2024 dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, trực tiếp truyền đạt các nội dung Luật Đất đai năm 2024 tại hội nghị

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Đất đai 2024. Đồng chí nhấn mạnh: Luật Đất đai năm 2024 đã đổi mới khá toàn diện so với Luật Đất đai năm 2013, gồm 16 chương, 260 điều. Trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Trong đó có một số nội dung đổi mới quan trọng như: Cho phép mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất và các quy định về tập trung đất nông nghiệp, tích tụ đất nông nghiệp; Quy định cụ thể 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và quy định trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình vì lợi ích quốc gia, công cộng; Phân cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thay vì trình Thủ tướng Chính phủ theo quy mô diện tích như quy định của Luật Đất đai hiện hành; Bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất; Quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sạch do Nhà nước tạo lập, hoặc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; không còn cấp đất cho hộ gia đình….

Qua đó đã hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế. Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư….

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau gần 10 năm thực hiện, Luật đất đai năm 2013 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tuy nhiên việc tổ chức triển khai thi hành còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do đó, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (Luật số 31/2024/QH15) là một sự kiện sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Để tạo điều kiện cho Luật sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện thành phố phối hợp triển khai tốt một số nội dung trọng tâm như:  Tiếp tục quán triệt, phổ biến tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan để tham gia góp ý kiến xây dựng các Nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tập trung các điều kiện, đảm bảo triển khai công tác phố biến, giáo dục pháp luật đất đai, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai, kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính  trong công tác quản lý đất đai ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã nhằm triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai theo quy định của pháp luật đất đai. Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản đất đai, đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất mà có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai.

Đề nghị các đại biểu sau hội nghị này sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung của Luật đất đai năm 2024 tại cơ quan tổ chức và địa phương mình đạt kết quả, góp phần đưa công tác quản lý đất đai của tỉnh ta đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật./.