DetailController

Tin hoạt động

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn

09/05/2024 14:52
Ngày 08/5/2024, Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1016-KL/TU về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn.

Qua 01 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TƯ, các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi địa bàn xã, phường, thị trấn đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; đa số các đồng chí cán bộ đều tham dự các chương trình tại địa bàn theo dõi; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình đời sống, tâm trạng của Nhân dân, mối quan hệ giữa Nhân dân với hệ thống chính trị ở cơ sở; phản ánh, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những mô hình mới, cách làm sáng tạo để xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Các đồng chí cán bộ theo dõi xã cũng như tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã có nhiều hoạt động, tổ chức được nhiều chương trình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề, tư vấn và kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ cho địa phương, người dân có hoàn cảnh khó khăn... các hoạt động quy ra số tiền với tổng kinh phí ước tính trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: Chưa theo dõi, đánh giá được trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với cán bộ được phân công theo dõi xã, phường, thị trấn; Còn một số ít đồng chí chưa kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch theo dõi địa bàn được phân công; việc gửi báo cáo kết quả theo dõi một năm chưa đảm bảo thời gian theo quy định; Việc bố trí thời gian đi cơ sở của một số ít đồng chí chưa đầy đủ, chưa khoa học, cá biệt có đồng chí để Đảng ủy xã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thay thế cán bộ khác theo dõi tại phiếu nhận xét năm 2023.

Để việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo được phân công theo dõi xã, phường, thị trấn, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 26-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn. Cán bộ theo dõi địa bàn phải đảm bảo thực hiện tốt việc xây dựng chương trình theo dõi, báo cáo kết quả theo dõi theo định kỳ đủ nội dung, đúng thời gian quy định; đối với Đảng ủy xã, phường, thị trấn kịp thời nhận xét đối với cán bộ theo dõi địa bàn vào thời điểm cuối năm đảm bảo đầy đủ nội dung, trung thực, khách quan, đúng mức độ hoàn thành gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định.

Cán bộ theo dõi địa bàn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những nội dung còn hạn chế trong quá trình theo dõi địa bàn. Nghiên cứu, nắm vững về tình hình thực tế của địa phương từ đó đề xuất những biện pháp, giải pháp để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực.

Cấp ủy các đảng bộ huyện, thành phố, đặc biệt là Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ theo dõi địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động thông tin với cán bộ theo dõi địa bàn về các vấn đề như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định. Lấy kết quả theo dõi xã, phường, thị trấn làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm./.