DetailController

Chỉ đạo điều hành

Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/04/2024 15:49
Ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch nhằm theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý Chương trình, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp địa phương. Đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án hỗ trợ giảm nghèo bền vững năm 2024; xác định mức độ đạt được theo từng mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị trong tổ chức thực hiện, theo dõi việc thực hiện kiến nghị đã đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Yêu cầu: Thu thập, tổng hợp thông tin phải đảm bảo độ chính xác, việc gửi báo cáo về cơ quan phụ trách phải đúng biểu mẫu, đúng thời hạn. Giám sát, đánh giá phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định, đảm bảo đúng nội dung, thời gian kế hoạch đề ra; báo cáo kết quả phải chính xác, khách quan, đảm bảo tính công khai; trình tự thủ tục theo quy định. Đối với đơn vị được giám sát, đánh giá phải chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra và tạo điều kiện cho Đoàn giám sát, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Đơn vị được giám sát, đánh giá: Các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị phụ trách dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần; chủ đầu tư thực hiện Chương trình;Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng từ Chương trình; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được thụ hưởng từ Chương trình và các thành phần khác có liên quan.

Nội dung giám sát, đánh giá: Theo dõi, kiểm tra các nội dung về: Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp; công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự án thành phần. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có). Theo dõi các nội dung về tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý. Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thành lập Đoàn giám sát, đánh giá liên ngành. Thống nhất với các cơ quan, đơn vị về lịch trình, thời gian làm việc của Đoàn trong thời gian làm việc tại cơ sở. Tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan trung ương chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình theo quy định.

Các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần cấp huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án và các hoạt động của Chương trình do cơ quan, đơn vị phụ trách, chủ trì quản lý thực hiện. Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá thực hiện các dự án, tiểu dự án và các hoạt động của Chương trình do cơ quan, đơn vị phụ trách, chủ trì quản lý. Gửi báo cáo giám sát, đánh giá về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành trung ương có liên quan theo quy định

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn theo hướng dẫn, quy định đối với cấp xã. Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đối với cấp xã theo kế hoạch được phê duyệt. Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá theo quy định. Báo cáo kết quả giám sát, đánh giá về Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện tổng hợp thông tin, cập nhật số liệu, báo cáo theo quy định; thực hiện kế hoạch kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đánh giá cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và các phòng, ban có liên quan cấp huyện theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở tham gia kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo thực hiện đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch này./.