DetailController

Tuyên truyền về CNTT &TT

Ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước tại tỉnh Hòa Bình

28/11/2012 00:00
Những năm gần đây, việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư xây dựng; số lượng, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được tăng cường, nâng cao, phục vụ đắc lực việc chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác chuyên môn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp. Hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ ở tất cả các cơ quan Nhà nước, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, công chức và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp
Khai trương CTTĐT

Tỉnh đang đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, công chức, đem lại hiệu quả thiết thực như: Tin học hoá các quy trình nghiệp vụ theo cơ chế một cửa trên mạng Internet tại UBND thành phố …… 

Từ việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước, tính đến nay, gần 80% cán bộ, công chức (CBCC) cấp tỉnh, 70% CBCC cấp huyện và trên 20% CBCC cấp xã được trang bị máy tính. Hầu hết các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện ủy, UBND cấp huyện đã có hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet băng rộng. Hệ thống cáp quang kết nối các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được triển khai xây dựng. 100% các sở, ngành, huyện, thành phố đã được cung cấp và triển khai sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh. Trong đó có trên 70% CBCC đã được cung cấp địa chỉ thư điện tử, 20% CBCC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Trên 15% khối lượng văn bản được trao đổi qua hệ thống thư điện tử, chủ yếu là lịch công tác, mời họp, mời làm việc, tài liệu họp UBND tỉnh. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý văn bản và điều hành bước đầu triển khai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, CCVC trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong xử lý công việc, đảm bảo tính khoa học, nhanh chóng, chính xác, nâng cao hiệu quả công việc và công tác phục vụ các tổ chức, cá nhân của các cơ quan nhà nước.Cùng với quá trình ứng dụng, phát triển CNTT, tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức về kỹ năng tin học, sử dụng máy tính, các hệ thống thông tin điện tử, khai thác tiện ích của Internet.

Ứng dụng CNTT đã và đang đem lại thay đổi to lớn trong việc cải cải hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Năm 2012 xác định tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối mạng máy tính các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bằng truyền dẫn cáp quang và thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyên môn, nghiệp vụ.