DetailController

Tin từ các đơn vị

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về công tác dân tộc

04/04/2024 16:30
Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ công chức làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; phát huy vai trò, chủ động, tích cực trong việc triển khai, giám sát và thực hiện các chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền, cụ thể như sau:

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Bám sát các nội dung theo Kết luận số 65- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII; Nghị định số 05/2011/NQ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các thành phần dân tộc, giữa vùng dân tộc với các vùng khác trong tỉnh và cả nước; tuyên truyền những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc năm 2024.

          Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ IV năm 2024.

          Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, truyền thông, tín dụng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên phản ánh những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

    Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung triển khai một số Luật liên quan đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số; Thực hiện vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực trong xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

  Tập trung tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội dân tộc thiểu số các cấp lần thứ IV năm 2024. Tiếp nhận, khai thác và sử dụng các sản phẩm audio spot tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số từ Ủy ban Dân tộc phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II năm 2024 của đất nước như: Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện biên phủ, Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền nam và thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động 01/5 và các sự kiện quan trọng, ngày kỷ niệm khác của đất nước…

Tiếp tục nắm bắt tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi, những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó thông tin phản ánh kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách dân tộc đảm bảo hiệu quả.

Thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, đồng bào Dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh về các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngành truyền thống cơ quan làm công tác Dân tộc (03/5/1946-03/5/2024).

Về hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền gián tiếp: Phối hợp với các cơ quan truyền thông để xây dựng các bài viết, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương, các cơ quan Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở, các trang thông tin điện tử v.v…; tận dụng ưu thế mạng xã hội (facebook, zalo...) trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với những quan điểm, luận điểm sai trái.

Tuyên truyền trực tiếp: Gặp mặt, thăm hỏi động viên trực tiếp, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, toạ đàm, giao lưu văn hoá, thể thao, văn nghệ, các lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức, cho cán bộ cơ sở; các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở; đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các hội nghị biểu dương, các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, họp đơn vị.

Phối hợp, lồng ghép nội dung tuyên truyền với một số sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và các cơ quan đã ký kết Chương trình phối hợp; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch đặc thù của các ngành, trong các phong trào, chiến dịch tuyên truyền, cuộc vận động…

            Đối tượng tuyên truyền:  Cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến xã; tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ đoàn thể xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Người có uy tín, già làng, trưởng thôn, xóm, các tổ chức đoàn thể của thôn xóm và đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Học sinh các trường dân tộc nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh./.