DetailController

Quốc phòng - An ninh

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

07/12/2023 16:30
Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã đi vào nề nếp; cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả; quá trình thực hiện đề cao dân chủ, công khai, minh bạch đúng pháp luật, đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu giao; chất lượng ngày được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương chuẩn mọi mặt chu đáo và tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định; bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật nghĩa vụ quân sự còn mang tính hình thức, chỉ tập trung vào thời điểm khám sức khỏe và giao nhận quân; công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ chưa triệt để, nhất là số công dân thuộc diện nhập ngũ đi làm ăn xa, đang học tại các nhà trường... Khâu sơ tuyển ở cấp xã chưa hết nguồn, chưa quan tâm đến bệnh sử của công dân và gia đình công dân; chất lượng khám sức khoẻ ở một số địa phương chưa cao, có hiện tượng công dân không trung thực trong khám sức khoẻ. Trang thiết bị phục vụ khám tuyển còn thiếu, một số y bác sỹ chưa có kinh nghiệm trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; số công dân phải bù đổi sau khám phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới còn cao. Công tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị chưa thật sự chặt chẽ; thực hiện công khai, dân chủ trong tuyển quân; bình xét, niêm yết danh sách, xác định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ chưa chính xác; còn để sót lọt công dân không đủ điều kiện nhập ngũ vào Quân đội.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt, đúng Luật NVQS năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành, trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 gắn với kết quả công tác tuyển quân năm 2023, ngày 07/12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2188/UBND-NVK về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với công tác tuyển quân; xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ từng địa phương về công tác tuyển quân, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, đúng luật. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng về “Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ”; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/04/2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Công an “Quy định về tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 6070/CT-BTL ngày 14/11/2019 của Tư lệnh Quân khu về việc “tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới”; Triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh uỷ Hoà Bình về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”; những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và các văn bản, hướng dẫn của cơ quan chức năng liên quan.

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; gắn trách nhiệm từng thành viên Hội đồng đối với kết quả công tác tuyển quân. Giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các ban, ngành từ tỉnh đến các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư...(gọi chung là cấp thôn).

Thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong lập hồ sơ, quản lý nguồn, nắm chắc tiểu sử công dân và gia đình công dân, đảm bảo chất lượng hồ sơ công dân nhập ngũ; hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2024. Phân bổ chỉ tiêu phù hợp với điều kiện của từng địa phương, gắn với địa bàn động viên; chấp hành nghiêm địa bàn giao quân theo Quyết định giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 của Tư lệnh Quân khu 3. Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ (không có xã trắng trong giao quân), hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân, chỉ đạo chốt quân số và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thâm nhập “ba gặp, bốn biết” theo quy định tại Thông tư số 263/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013; Thông tư số 02/2014/TT-BQP ngày 13/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Có biện pháp quản lý công dân đủ điều kiện sẵn sàng gọi nhập ngũ, đồng thời tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp xử lý những trường hợp vi phạm như: Chống, trốn, không nhận lệnh, cố ý xăm lên cơ thể, sử dụng chất kích thích để làm sai lệch kết quả khám...thực hiện tuyển chọn đúng đối tượng, bảo đảm đủ chỉ tiêu, dân chủ, công khai, công bằng, đúng pháp luật.

Ngay sau khi có quyết định của Bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện có quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ cho các đơn vị (Bộ, Quân khu 3 và tỉnh) cho cấp xã trên địa bàn. Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt Lễ giao nhận quân; nắm chắc tình hình sau giao quân để kịp thời khắc phục các tình huống phát sinh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, nhân viên ngành y tế đúng theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLB-BYT-BQP ngày 30/06/2016 của liên Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng “về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự”. Tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thành lập Hội đồng giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám, kết luận về tình trạng sức khỏe của công dân trong trường hợp có khiếu nại. Chỉ đạo thành lập Hội đồng khám, đoàn khám sức khỏe các huyện, thành phố đủ số lượng, chú trọng người có nhiều kinh nghiệm khám tuyển; mỗi hội đồng khám cần ít nhất 5 bác sỹ; đối với nội dung khám nội khoa, ngoại khoa, mắt... phải bố trí bác sỹ đúng chuyên khoa đảm nhiệm. Bảo đảm đủ trang thiết bị, tăng cường các trang thiết bị y tế hiện đại như: máy đo khúc xạ mắt, máy siêu âm, điện tim... và làm một số xét nghiệm cần thiết để khám sức khỏe. Bố trí địa điểm khám bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho y, bác sỹ làm việc và hoạt động của trang thiết bị; kết luận, phân loại sức khỏe bảo đảm chính xác.

Tổ chức kiểm tra việc khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự tại các địa phương trong tỉnh; xem xét và giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 3c, Phụ lục 5 quy định tại Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016; thực hiện sơ tổng kết rút kinh nghiệm về công tác khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự sau mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cơ quan truyền thông và các đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân đối với gia đình và công dân nhập ngũ; chỉ đạo cơ sở thường xuyên thăm hỏi, giao lưu, động viên, tặng quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Chỉ đạo tổ chức tốt việc tiếp đón quân nhân xuất ngũ về địa phương; tuyên truyền, hướng nghiệp vào các trường, trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm; có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở.

Các địa phương làm tốt công tác đăng ký, quản lý, rà soát phúc tra, phân loại nắm hết nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức sơ tuyển, khám sức khoẻ theo quy định; hiệp đồng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, thâm nhập, hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng nguyên tắc, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân.

Nắm chắc diễn biến tư tưởng công dân, chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời làm tốt công tác phát triển Đảng góp phần nâng cao chất lượng chính trị cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, chuẩn bị nhập ngũ. Thực hiện tốt việc bình cử ở cấp thôn. Chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo đến từng thôn về: Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện, thành phố; danh sách công dân trúng tuyển thực hiện NVQS sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 6, Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng.

Chuẩn bị mọi mặt chu đáo và tổ chức Lễ giao nhận quân đúng quy định; bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm; quan tâm làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS; cùng đơn vị nhận quân phúc tra sức khỏe tân binh theo quy định, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi. Phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức, loại hình doanh nghiệp chung tay, phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với bộ đội xuất ngũ. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong công tác khám sức khỏe, hiệp đồng, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức Lễ giao nhận quân./.