DetailController

Quốc phòng - An ninh

Triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2024

24/05/2024 14:31
Ngày 23/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1333/SNN-TL về việc triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2024.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2592/CT-BNN-TL ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2022; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2024.

Xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ (vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị theo phương án được duyệt; tập huấn, diễn tập công tác hộ đê; đồng thời tiếp tục rà soát, phát hiện các vị trí xung yếu mới (nếu có) và xây dựng phương án bảo vệ. Gửi phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu của địa phương kèm theo bản đồ chi tiết phương án huy động vật tư, nhân lực (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi) trước ngày 15/6/2024 để phối hợp chỉ đạo.

Đối với các công trình đê điều, công trình liên quan đến đê điều đang thi công dở dang: Chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành công trình xong trước mùa lũ, bão năm 2024 và xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

Tổ chức lực lượng, thực hiện công tác tuần tra, canh gác đê theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ, bão để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu những hư hỏng của đê, kè, cống; bảo đảm thông tin liên lạc và báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra (thường xuyên cập nhật, gửi báo cáo sự cố công trình đê điều về Chi cục Thuỷ lợi).

UBND thành phố Hòa Bình tổ chức kiểm tra và triển khai công tác chuẩn bị theo phương án bảo vệ an toàn các trọng điểm, xung yếu cho đê điều trong mùa mưa lũ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 về việc phê duyệt phương án bảo vệ an toàn các trọng điểm xung yếu cho đê điều trong mùa mưa lũ 2024./.