DetailController

Thời sự trong ngày

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh

25/04/2023 15:42
Ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 557/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập chung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, trình phê duyệt hoặc phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ xây dựng công trình để phân bổ chi tiết nguồn vốn đối với các danh mục công trình, dự án được cân đối vốn kế hoạch năm 2023. Sau khi phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2023, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp thời giải ngân nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch năm 2022 được kéo dài sang năm 2023). Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các danh mục dự án, công trình thuộc Chương trình, kịp thời rà soát, báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án, công trình chậm tiến độ cho các danh mục công trình, dự án có khối lượng hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao của Chương trình.

Đối với kinh phí sự nghiệp của chương trình: Dự án 1 nguồn kinh phí năm 2023 giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tập trung thực hiện hai nội dung là trợ nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Căn cứ các quy định về định mức, đối tượng thụ hưởng Chương trình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo giao Phòng dân tộc phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại đối tượng có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và chuyển đổi nghề tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng trên địa bàn và phân bổ chi tiết kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ có khó khăn về nước sinh hoạt nhưng chưa đầu tư được các công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ thiếu hoặc chưa có đất sản xuất nhưng không có khả năng hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất. Đối với huyện Mai Châu đề nghị ưu tiên phân bổ giải quyết dứt điểm nhu cầu về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn hai xã Hang Kia, Pà Cò. Dự án 3, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao kinh phí lựa chọn danh mục dự án, hình thức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại địa phương; thực hiện lồng ghép, phối hợp trên địa bàn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan đến quy trình triển khai để tổ chức thực hiện đảm bảo giải ngân nguồn vốn được giao, thời gian hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

Dự án 4, trên cơ sở nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng được phân bổ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao Phòng chuyên môn của huyện tổng hợp nhu cầu của các xã, xóm thuộc đối tượng thụ hưởng Chương trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ chi tiết đến danh mục công trình duy tu, bảo dưỡng giao cho Ủy ban nhân dân các xã và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành. Dự án 5, căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ, các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chính sách; đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn cho các xã, thôn, xóm đăng ký thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, các xã có kế hoạch thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Dự án 6, căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chính sách; đồng thời thực hiện lồng ghép các nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí cho các xã, thôn, xóm đăng ký thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, các xã có kế hoạch thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các huyện, thành phố có trong phạm vi Đề án phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình ưu tiên phân bổ kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời phân bổ, tổ chức lồng ghép các hoạt động để thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Dự án 7, Sở Y tế khẩn trương triển khai phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. Dự án 8, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đảm bảo các quy định hiện hành. Dự án 9, sau khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương, giao Ban Dân tộc tỉnh kịp thời tham mưu triển khai thực hiện nguồn vốn đã được phân bổ. Dự án 10, căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ các Sở, ban, ngành được giao kinh phí khẩn trương lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương phân bổ, giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chính sách.../.