DetailController

Tiềm năng phát triển

Triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024

15/03/2024 16:30
Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực du lịch. Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có các xã vùng cao huyện Tân Lạc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên phát triển thành khu du lịch bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Ngày 14/3/2024, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh khảo sát chuẩn bị triển khai Dự án đầu tư hệ thống điện thắp sáng trong động và tuyến đường đi bộ lên Động Nam Sơn phục vụ cho khách đến du lịch tại các xã vùng cao của huyện Tân Lạc

Mục tiêu cụ thể trong năm 2024: Lập hồ sơ khoanh vùng, xác định ranh giới trên bản đồ địa hình khu du lịch cấp tỉnh các xã vùng cao huyện Tân Lạc; Lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu chức năng du lịch vùng cao huyện Tân Lạc đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng hạ tầng giao thông liên xã, đường kết nối các điểm du lịch, tu bổ di tích xây dựng sản phẩm phục vụ du lịch; hạ tầng viễn thông, điện lưới, nước sạch phục vụ các điểm du lịch được xác định; xây dựng các biển chỉ dẫn, thuyết minh, biển báo về các điểm du lịch; xây dựng 1 điểm du lịch cộng đồng mới (có khoảng 3-5 hộ kinh doanh homestay, cung cấp khoảng 50 - 100 giường ngủ; tiếp tục xây dựng và nhân rộng hộ kinh doanh Homestay tại các điểm du lịch đang xây dựng. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm du lịch các xã vùng cao; tạo việc làm cho khoảng 60-85 lao động, trong đó, lao động trực tiếp khoảng 30 người. Xây dựng các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường: Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch; có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; xây dựng nhà vệ sinh công cộng cho điểm du lịch. Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt đối với điểm du lịch; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Nhiệm vụ và giải pháp gồm: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai các dự án phát triển du lịch được phê duyệt chủ trương đầu tư; ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách tỉnh, địa phương, lồng ghép các chương trình Mục tiêu quốc gia cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; có chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ người dân các xã vùng cao huyện Tân Lạc tham gia phát triển du lịch; tạo điều kiện để người dân tiếp cận được các khoản vay ưu đãi từ ngân hàng cho mục đích kinh doanh du lịch; hỗ trợ xúc tiến quảng bá, tư vấn kinh nghiệm, tham quan học tập kinh nghiệm, đào tạo kỹ năng nghề du lịch cho cộng đồng; hỗ trợ trang thiết bị và cơ sở vật chất cho người dân kinh doanh Homestay tại các điểm du lịch cộng đồng mẫu. Tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm, thị trường, xúc tiến quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch đối với các hoạt động phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc; lồng ghép các nhiệm vụ được giao với kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ phát triển du lịch hàng năm của ngành, Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh. Chủ động đề xuất nguồn lực từ các chương trình MTQG, hỗ trợ xây dựng một số hạng mục cho điểm du lịch cộng đồng mẫu tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Hỗ trợ khảo sát tuyến, điểm xây dựng sản phẩm du lịch; có phương án kết nối các tuyến, điểm du lịch tại 3 xã vùng cao huyện Tân Lạc với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với UBND huyện Tân Lạc hỗ trợ các đội văn nghệ khôi phục, phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian đảm bảo tính đặc sắc, hấp dẫn và thể hiện bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mường; hỗ trợ một số hạng mục thiết yếu phục vụ điểm du lịch.

Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc tham mưu cho Tổ công tác tổ chức chương trình kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ của Tổ công tác, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024; báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư dự án du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với Sở, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh thực hiện khảo sát hạ tầng viễn thông, hạ tầng điện, nước sạch, …;đề xuất nguồn vốn thực các nhiệm vụ của Đề án; định hướng nghề nghiệp, tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn; rà soát, xây dựng quy hoạch quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển du lịch tại các xã vùng cao; lập hồ sơ khoanh vùng xác định ranh giới trên bản đồ địa hình khu du lịch cấp tỉnh; lập quy hoạch khu du lịch cấp tỉnh; khảo sát, định hướng, xây dựng một số hạng mục cho điểm du lịch cộng đồng mẫu.

Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện kế hoạch; nâng cấp một số tuyến đường liên xã, liên thôn, đường kết nối với điểm du lịch; đầu tư xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn điểm du lịch; hỗ trợ một số đội văn nghệ, xây dựng các Câu lạc bộ phục vụ phát triển các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian phục vụ du lịch và tổ chức Ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các xã vùng cao để kích cầu du lịch. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan đề xuất chính sách, cơ chế đặc thù khuyến khích, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch; xúc tiến quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương; hỗ trợ tư vấn, tham quan học tập kinh nghiệm hoặc hỗ trợ trang thiết bị và cơ sở vật chất cho người dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại điểm du lịch cộng đồng mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc phát triển du lịch tại các xã vùng cao; tích cực gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mường tạo ra sản phẩm phục vụ du khách; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh, trồng hoa (ưu tiên cây đào) tạo cảnh quan hấp dẫn, thể hiện bản sắc đặc trưng dọc các tuyến đường, các điểm tham quan, du lịch; đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn cho du khách, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

Các sở, ngành và cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành chủ động thực hiện các nội dung của kế hoạch đề ra./.