DetailController

Tiềm năng phát triển

Triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

13/05/2024 16:30
Ngày 10/5, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1222/SNN-KL gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề nghị triển khai Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 234/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Ngày 23/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ công văn số 3694/VPUBND-KTN ngày 03/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn quản lý; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đang thực hiện với Đề án này. Trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án được giao cho các địa phương từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định. 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của việc phát triển, quản lý sử dụng bền vững các giá trị của hệ sinh thái rừng; phổ biến, khuyến khích người dân, các thành phần kinh tế tại địa phương tham gia thực hiện Đề án.

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án; báo cáo kết quả định kỳ (hàng năm, giai đoạn 3 - 5 năm) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.