DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

29/03/2024 16:30
Ngày 28/3/2024, Hội Nông dân tỉnh ban hành Công văn số 392-CV/HNDT về triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) giai đoạn 2021-2025. Đồng thời phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn tính mạng hội viên, nông dân, người lao động; bảo đảm tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tuyên truyền tới cán bộ, hội viên nông dân, các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tô hội nông dân nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh về ATVSLĐ. Chú trọng tới hội viên nông dân làm công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ, người sử dụng lao động và người lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN như: khai thác khoáng sản, xây dựng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, các làng nghề, lao động ... trong khu vực nông lâm nghiệp, nông thôn.

Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng lao động, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; cải thiện điều kiện lao động; áp dụng hệ thống quản lý ATVSLĐ tiên tiến gắn liền với xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp nguồn lực trong việc triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động. Lồng ghép các hoạt động của Chương trình về ATVSLĐ với các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan khác.

Tham gia đóng góp ý kiền, đề xuất các chính sách phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội về TNLĐ, BNN; đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSLĐ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động là nông dân; Đề xuất các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ, BNN cho hội viên, nông dân; vận động nông dân chấp hành quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp.

Đồi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả Tháng hành động ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và toàn xã hội về công tác ATVSLĐ.

Tuyên truyền hội viên nông dân đăng ký cam kết đảm bảo ATVSLĐ, tham gia tập huấn theo phương pháp giáo dục hành động. Chú trọng tập huấn cho hội viên nông dân làm việc không theo hợp đồng lao động, làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tuyên truyền hội viên, nông dân đảm bảo an toàn sử dụng khí gas đặc biệt là trong gia đình; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện tại khu vực nông thôn, khu dân cư, trường học.

Vận động, tuyên truyền, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình quốc gia vê ATVSLĐ đên năm 2025. Tăng cường phôi hợp giữa các ban ngành, đơn vị liên quan trong việc tô chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ đến năm 2025; tổ chức, tham gia đối thoại với nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp về công tác ATVSLĐ; phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ; cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.