DetailController

Văn hóa

Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”

07/04/2023 17:00
Trong 10 năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” của tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tạo được sự gắn kết, chia sẻ, hợp tác trong các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống và các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc Hòa Bình. Tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có 191.154/217.356 hộ đạt “Gia đình văn hoá” (87,9%); có 1.409/1.482 “Khu dân cư văn hoá” đạt 95,1%. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để tham gia hưởng ứng.
Các địa phương tổ chức nói chuyện chuyên đề về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành kế hoạch để chỉ đạo, hướng dẫn các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền ý nghĩa, lịch sử Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); các chủ đề, thông điệp của Liên Hợp quốc nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm như: “Yêu thương và chia sẻ”, “Hạnh phúc cho mọi người”; việc thực hiện chủ trương chính sách của  Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; Nêu gương người tốt, việc tốt về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong tình hình mới, giúp các thành viên trong gia đình có kiến thức, có kỹ năng sống, chủ động phòng ngừa sự xâm nhập của các tai tệ nạn xã hội vào gia đình; thực hiện nếp sống văn minh trong gia đình và cộng đồng xã hội. Trong 10 năm qua các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải 560 phóng sự; 7.865 tin, bài có nội dung về công tác gia đình và hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm; xây dựng các tin, bài về chủ đề Ngày Quốc tế hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc trên trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương và trên hệ thống loa phát thanh của địa phương và cơ sở.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế hạnh phúc; về chủ đề các ngày Quốc tế hạnh phúc hàng năm “Yêu thương và chia sẻ”, chủ đề năm 2023“Hạnh phúc cho mọi người” và các thông điệp truyền thông như: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh! Hãy xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc! Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực! Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình! Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình! Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương! Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc! Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp! Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc! Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!...”. Kết quả 10 năm công tác tuyên truyền cổ động thực hiện Đề án đã có 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan, toàn tỉnh treo 6.259 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; 664 buổi chiếu phim lưu động; 17.175 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động; 1.800 tờ rơi và 264.000 cuốn sổ tay,… với các thông điệp truyền thông của Liên Hợp quốc nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, chỉ đạo với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.