DetailController

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Tổng kết 05 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Sơ kết 01 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

24/04/2024 16:30
Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( Quy định số 34) và sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.
Toàn cảnh hội nghị

Sau 5 năm thực hiện Quy định số 34 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt được những kết quả quan trọng. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục bằng đa dạng hình thức, cách làm mới, tạo sự lan tỏa, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua thực hiện Quy định, nhiều cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nâng cao nhận thức, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong công tác và quan hệ xã hội; từ đó đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tăng cường vai trò công tác nêu gương của cán bộ, đảng viên đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm của cán bộ, đảng viên khi có vi phạm… góp phần ngăn chặn tiêu cực, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được chú trọng; việc học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở, vì cơ sở; kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống; đồng thời giải quyết tận gốc các vấn đề khó khăn, tồn tại, vướng mắc ngay từ sớm, từ cơ sở, tránh để phát sinh điểm nóng, các vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân, ngày 14/12/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định phân công cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn. Theo đó, phân công 134 đồng chí phụ trách 151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo “rõ người - rõ việc - rõ địa bàn”. Quá trình thực hiện, có sự thay đổi về nhân sự vì vậy, ngày 30/8/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 953-QĐ/TU điều chỉnh phân công một số đồng chí theo dõi xã, phường, thị trấn. Sau 01 năm thực hiện, các đồng chí cán bộ được phân công theo dõi xã, phường, thị trấn đều xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện nghiêm túc; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đời sống, tâm trạng của Nhân dân và mối quan hệ giữa Nhân dân với hệ thống chính trị ở cơ sở; phản ánh, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo để Đảng bộ các xã, phường, thị trấn nghiên cứu triển khai thực hiện. Việc thực hiện tốt Quy định 26-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng là một trong những việc làm sinh động, góp phần thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế cần khắc phục như: Việc thực hiện các quy định nêu gương chưa tạo được sức lan tỏa sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của trách nhiệm nêu gương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa đồng bộ; việc thực hiện ở một số nơi còn hình thức, chưa phù hợp với thực tiễn. Một số địa phương chưa thật sự quyết tâm giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Còn tình trạng vi phạm Quy chế làm việc; tinh thần, trách nhiệm của nhiều cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng nhất là cấp cơ sở chưa thường xuyên, nghiêm túc. Việc bố trí thời gian đi cơ sở của một số ít đồng chí chưa đẩy đủ, chưa khoa học…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên về ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện quy định nêu gương. Thực hiện tốt việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, không “xuê xoa, dĩ hòa vi quý”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải coi trọng việc giải quyết các vấn đề mà Nhân dân phản ánh, đặt mình dưới sự giám sát của Đảng và Nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xử lý nghiêm nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu gương mẫu, vi phạm khuyết điểm; kiên quyết thay thế, chuyển công tác khác những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; đồng thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với công tác giác giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầuCán bộ theo dõi địa bàn cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những nội dung còn hạn chế trong quá trình theo dõi địa bàn. Nghiên cứu, nắm vững về tình hình thực tế của địa phương từ đó đề xuất những biện pháp, giải pháp để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực. Đảng bộ các Huyện ủy, Thành ủy đặc biệt là Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ theo dõi địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chủ động thông tin với cán bộ theo dõi địa bàn về các vấn đề như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, lấy kết quả theo dõi xã, phường, thị trấn làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm…/.