DetailController

Tin từ các đơn vị

Tình hình triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà huyện Tân Lạc

09/04/2024 16:30
Thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà huyện Tân Lạc, giai đoạn 2021-2025, huyện Tân Lạc đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung mục tiêu đề án cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và nhiệm vụ được giao.
Người dân xã Phú Vinh tập trung phát triển diện tích mía tím phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương cho thu nhập khá

Đối với phát triển sản xuất: Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thuộc vùng Đề án rà soát, lập phương án sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương, gồm chăn nuôi gia súc (trâu, bò), nuôi trồng thủy sản (lồng cá), hỗ trợ trực tiếp (phân bón), trồng rừng sản xuất phân tán .....Từ đó chủ động lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn các xã.

Đối với di dân tái định cư, thực hiện Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt dự án Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ Sông Đà, huyện Tân  Lạc, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức thực hiện các nội dung thiết kế cơ sở các công trình tại các xã Suối Hoa, xã Phú Vinh, xã Mỹ Hòa, xã Tử Nê. Việc bố trí ổn định dân cư di dân tái định cư trên địa bàn các xã thực hiện kè chống sạt lở ổn định dân cư trên địa bàn đã và đang được thực hiện.

Trong thời gian qua đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, văn hóa, nhằm cải thiện điều kiện sống, ổn định dân cư cho nhân dân các xã vùng hồ sông Đà. Với tổng mức đầu tư khoảng 60 tỷ đồng, thực hiện đầu tư 02 công trình hồ chứa, 04 công trình đường giao thông, 01 tuyến kè chống sạt lở ổn định dân cư, 01 công trình cấp nước sinh hoạt và 01 công trình nhà văn hóa, xây dựng trên địa bàn các xã Suối Hoa, xã Phú Vinh, xã Mỹ Hòa và xã Tử Nê. Hiện tổng khối lượng công việc của dự án đạt khoảng 50%.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác, tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu Đề án đã được phê duyệt. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tổng kinh phí 9.900 triệu đồng (nhà sinh hoạt xóm Ong, 800 triệu đồng; nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Đạy, 1.100 triệu đồng; Trường Mầm non và hạng mục phụ trợ chi xóm Ngòi, 1.500 triệu đồng nước sinh hoạt xóm Ngay xã Mỹ Hòa, 3.000 triệu đồng; đường nội xóm Ngay, 2.000 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổng kinh phí 1.500 triệu đồng (mương xóm Bin, xã Tử Nê, vốn năm 2022, đạt 100% khối lượng).

Nhìn chung, tới nay cho thấy quá trình triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án còn chậm một phần do ảnh hưởng một số yếu tố khách quan như: Vốn kế hoạch được bố trí muộn, giá cả thị trường biến động do đóảnh hưởng không nhỏ đến công tác cập nhật, lập dự toán công trình. Đối với hạng mục Đầu tư phát triển sản xuất không có kinh phí thực hiện, kết quả chủ yếu là lồng ghép từ các chương trình khác trong khu vực dự án, giá trị kết quả lồng ghép ở mức độ thấp. Do đặc điểm địa hình tự nhiên của các xã nơi xây dựng dự án có nhiều khu vực đồi núi hầu hết đều nằm trong quy hoạch rừng sản xuất và rừng phòng hộ nên có một số hạng mục xây dựng nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp.

Năm 2024, huyện tiếp tục phối hợp với các Cơ quan, Sở ngành đẩy nhanh công tác điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đảm bảo mặt bằng để thực hiện các dự án.Tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý, thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy định của Luật xây dựng và các chế độ chính sách hiện hành; Lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án thực hiện các mục tiêu của Đề án. Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã thi công xong. Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tiến độ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Ngân sách huyện, xã, bám sát các mục tiêu của Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, hoàn thiện các thủ tục khẩn trương thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (nếu có). Bám sát, nắm vững các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan,  trong công tác công tác quản lý, thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy định của Luật xây dựng và các chế độ chính sách hiện hành. Tiếp tục rà soát, lựa chọn, thực hiện lồng ghép các mô hình sản xuất phù hợp với các xã thuộc vùng dự án trên địa bàn huyện./.