DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Tình hình thực hiện thi hành pháp luật về di dân tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện

02/04/2024 16:30
Thời gian qua, việc thực hiện Đề án, đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà đang từng bước được nâng lên, góp phần đáng kể cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong vùng. Trên địa bàn các xã vùng lòng hồ sông Đà đã bắt đầu hình thành một số ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; các xã vùng hồ sông được Nhà nước đầu tư xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước đồng bộ phát huy tốt hiệu quả.
Ổn định dân cư phát triển mô hình nuôi cá, tạo nguồn sinh kế cho người dân

Trên địa bàn tỉnh có 02 Tiểu dự án đang triển khai thực hiện cụ thể là Tiểu dự án số 01, đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung tại Đội 04, Công ty TNHH một thành viên sông Bôi, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy thuộc Dự án xây dựng khu tái định cư để di dân vùng sạt lở hai xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu. Dự án đang triển khai thực hiện, đã hoàn thành di chuyển được 350/120 hộ dân về tái định cư tập trung. Tiểu dự án số 02, đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung tại Đội 02, Công ty TNHH một thành viên sông 2/9, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy thuộc Dự án xây dựng khu tái định cư để di dân vùng sạt lở hai xã Tân Mai, Phúc Sạn, huyện Mai Châu. Dự án đang triển khai thực hiện, hoàn thành di chuyển được 70/88 hộ dân về tái định cư tập trung.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt là 4.160 triệu đồng trong đó kinh phí đã thực hiện 11.900 triệu đồng. Tổng số hộ tái định cư đã được bồi thường, hỗ trợ là 595 hộ; số hộ chưa được bồi thường, hỗ trợ là 490 hộ, kinh phí chưa bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tái định cư là 9.800 triệu đồng. Tổng diện tích đất phải thu hồi thuộc theo quy hoạch (cả nơi đi và nơi đến) là 79.217 ha, trong đó đất nông nghiệp là 49.901 ha; đất phi nông nghiệp 12.793ha; đất chưa sử dụng 16.523 ha, trong đó tổng diện tích đất đã thu hồi (cả nơi đi và nơi đến) 588 ha, bao gồm đất nông nghiệp là 408 ha; đất phi nông nghiệp 180 ha. Tổng diện tích đất chưa thu hồi (cả nơi đi và nơi đến) 78.629 ha, bao gồm đất nông nghiệp 49.493 ha; đất phi nôngnghiệplà :12.613 ha; đất chưa sử dụng 16.523 ha

Tổng diện tích đất ở phải giao cho các hộ tái định cư theo quy hoạch là 208ha; trong đó diện tích đã giao là 42 ha. Tổng số hộ tái định cư được giao đất ở theo quy hoạch 1.085 hộ, trong đó số hộ tái định cư đã được giao đất ở là 120 hộ; giao bình quân cho một hộ là 350 m2/hộ. Tổng diện tích đất sản xuất phải giao cho các hộ tái định cư theo quy hoạch là 104 ha; trong đó diện tích đã giao 60 ha. Tổng số hộ tái định cư được giao đất sản suất theo quy hoạch 208 hộ, trong đó số hộ tái định cư được giao đất sản xuất là 120 hộ; giao bình quân cho một hộ là 5.000 m2/hộ.

Tổng số công trình (dự án thành phần) theo quy hoạch khu, điểm tái định cư được phê duyệt là 227 công trình, trong đó số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 227 công trình. Các dự án được chủ đầu tư bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện khai thác vận hành và sử dụng theo đúng mục đích đề ra nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân di chuyển đến khu tái định cư. Công tác nghiệm thu Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đúng theo quy định được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định. Việc bàn giao cho các tổ chức và địa phương tự quản lý, sử dụng; việc duy tu, bảo dưỡng công trình trong quá trìnhvận hành, khai thác công trình đã đã có tác dụng tích cực, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực và lưu vực lòng hồ sông Đà. Bên tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức khai thác, sử dụng theo đúng công năng thiết kế và bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Thời gian tới, tỉnh đề nghị tổ chức trồng rừng phân tán thông qua hỗ trợ cây giống, chi phí nhân công cho các hộ dân trồng xen canh trên vườn tạp hoặc đất rừng được giao khoanh nuôi bảo vệ. Hỗ trợ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, đánh bắt cá trên hồ. Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo cán bộ xã thôn,bản,cán bộ khuyến nông để nâng cao nghiệp vụ phát huy hiệu quả tối đa trong quá trình đầu tư phát triển sản xuất. Hỗ trợ lãi suất vốn vay ưu đãi thông qua tín dụng cho Nhân dân vùng hồ sông Đà Hòa Bình. Bố trí sắp xếp ổn định dân cư bằng hình thức xây dựng khu tái định cư  mới để giãn các hộ dân ở các xã có mật độ dân số cao đến điểm tái định cư tập trung. Quy mô cụm có từ 40 hộ trở lên để thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, trường học, trạm điện, nước sinh hoạt và bố trí đất đai cho từng hộ bảo đảm cho người dân khi đến nơi ở mới có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn nơi ở cũ và ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 100% kinh phí thả các loại cá giống bổ xung nguồn lợi thủy sản hồ thủy điện Hòa Bình nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ tạo nguồn sinh kế cho người dân. Hỗ trợ vốn chăn nuôi gia súc, gia cầm  từ 20 - 30 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề để đi xuất khẩu lao động và tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, có chuyên môn để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương. Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay chi phí mua sắm trang thiết bị, máy móc, công cụ chế biến bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Xây dựng mới, nâng cấp hoặc sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế,... tại các khu tái định cư, đạt tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ kinh phí duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng, bao gồm các công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế đã được đầu tư xây dựng từ các dự án trước nay đã bị xuống cấp./.