DetailController

Cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/02/2024 11:11
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; hạn chế các TTHC rườm rà, chồng chéo; công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch vì nhân dân phục vụ.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế còn tồn tại, bất cập và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (gọi tắt là Bộ phận Một cửa các cấp) theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; kịp thời rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp ngay sau khi bộ, ngành có quy định mới. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định; 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương (trên cả 3 cấp) phải được tiếp nhận, giải quyết, cập nhật kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và phải liên thông, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các đơn vị, địa phương, nhất là tại Bộ phận Một cửa các cấp; đảm bảo 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa theo quy định; gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin giấy tờ, thành phần hồ sơ ngoài quy định hoặc các thông tin giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông qua việc thực hiện hiệu quả Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đảm bảo 5 nhóm chỉ số (1) Công khai, minh bạch; (2) Tiến độ, kết quả giải quyết; (3) Số hóa hồ sơ; (4) Cung cấp dịch vụ trực tuyến; (5) Mức độ hài lòng đều được cải thiện tích cực.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp bằng văn bản và kịp thời khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương. Định kỳ hằng tháng công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhóm thủ tục hành chính, dịch vụ công liên thông. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương. Chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng, dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và an toàn, an ninh mạng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 842/UBND-NVK ngày 08/6/2023 về tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 02 nhóm dịch vụ công liên thông về Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Văn bản số 1506/UBND-NVK ngày 31/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hằng năm cho việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Các cơ quan, địa phương ưu tiên bố trí nhân sự có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nhất là nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp, các Sở, ngành, phòng, ban thường xuyên tiếp tục với doanh nghiệp và nhà đầu tư; quan tâm cử công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, kể cả nhân sự dự phòng tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin và văn hóa giao tiếp, ứng xử với tổ chức, cá nhân. Kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Bộ phận Một cửa các cấp theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục giám sát, nắm bắt thông tin cũng như quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, đặc biệt lưu ý đến chất lượng, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn; thường xuyên đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp để kịp thời phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định.

Các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia để cập nhật, kịp thời tham mưu trình công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo quy định, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được công bố đầy đủ, kịp thời theo quy định. Tăng cường tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để giảm khâu trung gian và nhanh chóng, kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý (trên cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (thay thế Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 29/4/2022); báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, hoàn thành trước ngày 15/4/2024.

Sở Thông tin và Truyền thông: Theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động thông suốt, ổn định; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia (đạt 100%), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Hệ thống cơ sở quản lý dữ liệu chuyên ngành đảm bảo liên tục, thống nhất, đồng bộ, toàn vẹn dữ liệu. Đảm bảo Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được chia sẻ, kết nối thông suốt với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đồng bộ đầy đủ, chính xác với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương rà soát việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử do các Bộ, ngành xây dựng, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022, tránh tiếp diễn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện cập nhật trên nhiều hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ, gây lãng phí thời gian, chi phí, nguồn lực, giảm năng suất lao động.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Hàng năm, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, thực hiện đánh giá định kỳ hàng tháng, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp danh mục thủ tục hành chính (trên cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã do các ngành gửi đến, xây dựng dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong tháng 5/2024. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, việc cập nhật, công bố, công khai, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định và việc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.