DetailController

Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

22/05/2024 17:10
Nhằm góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, trong Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi; cổ vũ hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ triển kinh tế -xã hội 5 năm (2021 -2025), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm tiếp theo (2026 -2030); góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1680-CV/BTGTU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như trên báo chí, hội nghị, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị -xã hội theo định hướng như sau:

Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên các lĩnh vực; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế -xã hội đất nước được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

Tuyên truyền những kết quả nổi bật của đất nước, của địa phương đạt được trong 04 tháng đầu năm 2024; tập trung làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật, đột phá đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến tình hình trong nước nhưng dưới chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng,tình hình chính trị -xã hội của đất nước, của địa phươngtiếp tục được giữ vững ổn định, kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới.

Tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở ngành, địa phương; kết quả thực hiện các Chương trình (Kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc,Nghị quyết Đại đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyếtđảng bộ các cấp.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới năm 2025 và các năm tiếp theo; cơ hội, thách thức và dự báo tác động tích cực và tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta; nhấn mạnh, chỉ rõ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ đan xen từ các xu thế lớn, sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư, thương mại toàn cầu và khu vực, sự phục hồi nhu cầu tại một số thị trường, đối tác xuất khẩu lớn... khẳng định đây là điều kiện để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra.

 Tuyên truyền mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy  mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Tuyên truyền, làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng,chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; khẳng định việc xử lý nghiêm minh cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, ý nguyện của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung làm rõ, cụ thể các giảipháp về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; chấn chỉnh, đấu tranh với "bệnh sợ trách nhiệm", tư tưởng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTNTC; thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; tăng cường, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tập trung xử lý dứt điểm một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTNTC. Tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh.

 Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trước mắt, tuyên truyền làm tốt công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng quy hoạch và công tác cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là công tác quy hoạch và công tác cán bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 -2031. Phân tích sâu sắc ý kiến chỉ đạo về công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự của đồng chí Tổng Bí thư tại các phiên họp Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

 Tuyên truyền khẳng định kết quả của năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cổ vũ, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh và ngoại sinh, vật chất và tinh thần, trước hết là chủ nghĩa yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, tinh thần tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, tính nhân văn cao cả của dân tộc, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trong thời gian tới. Thực hiện có hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc từ bên trong, tự bảo vệ, chủ động giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.  Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng. Tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức và toàn xã hội tham gia các hoạt động xã hội; hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân ở vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu sốvùng  sâu,  vùng  xa kịp thời khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

 Các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tuyên truyền các chủ trương, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những giải pháp cơ bản, đột phá để kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham những, tiêu cực ở địa phương; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Phát hiện, lên án các hành vi vi phạm về an toàn thông tin, trật tự, an toàn giao thông, môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái... Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV.Lãnh đạo các cơ quan báo chí đề cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thường xuyên kiểm duyệt chặt chẽ các tin, bài có tính bình luận thiếu căn cứ về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội để tránh những tin bài sai sự thật, có tính kích động, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo mở các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn trao đổi, đối thoại trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển kinh tế -xã hội; bảo vệ quốc phòng, an ninh; đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng...

 Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu giúpcấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và các năm tiếp theo; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để biểu dương, nhân rộng trong toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, Nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng này sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế để tham mưu giúp cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,.. không để lan rộng thành “điểm  nóng”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội./.