DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

24/04/2024 16:30
Với mục đích quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 25-CT/TW trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng,lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW. Ngày 23/4/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 222-KH/ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở: Cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 25-CT/TW và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Đa dạng hoá nội dung và đổi mới hình thức truyền thông, giáo dục sức khoẻ, phổ biến kiến thức để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe toàn dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, cơ quan chuyên môn trong thực hiện trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động và tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ y tế cơ sở, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu bảo đảm công bằng trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu, triển khai thực hiện trong lĩnh vực y tế phải nêu cao trách nhiệm đối với hoạt động của y tế cơ sở thuộc phạm vi phụ trách, quản lý.

Đối với các cơ quan, đơn vị tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW: Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ, các đoàn thể Khối, các tổ chức chính trị xã hội căn cứ kế hoạch, phổ biến, quán triệt tới cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nội dung kế hoạch; phối hợp tham gia phát huy vai trò giám sát, phản biện về công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, về củng cố nâng cao hoạt động y tế cơ sở. Chủ động báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (Qua Tuyên giáo Đảng uỷ) theo quy định. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu sơ kết, tổng kết theo quy định./.