DetailController

Quốc phòng - An ninh

Thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp

26/12/2023 16:30
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp  luật. Tổ  chức  thực  hiện  hiệu  quả Nghị  quyết  số  27-NQ/TW,  ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 77/NQ-CP, ngày 12/5/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 06/CT-UBND, của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 01/3/2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Công văn số 979/UBND-NC, ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng pháp luật; Công văn số 1042/UBND-NVK, ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác xây dựng thể chế, nhất là các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh, xây dựng các dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành có liên quan trước khi đề xuất xây dựng văn bản quy phạm, xây dựng nội dung chính sách và đánh giá tác động của chính sách đầy đủ, kỹ lưỡng; nghiêm túc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó chú trọng ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của chính sách.

Nghiêm túc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả việc xử lý văn bản trái pháp luật. Gắn kết chặt chẽ các hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật với công tác xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, người đứng đầu cơ quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật, không kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả do việc áp dụng văn bản trái pháp luật gây ra.

Chủ động tham mưu rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thể chế trong hoạt động đấu giá tài sản nhằm khắc phục sơ hở, bất cập, chồng chéo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá tài sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch. Đồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm kinh phí, điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách phù hợp đối với hoạt động giám định tư pháp. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.