DetailController

Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024

22/04/2024 15:59
Ngày 19/4, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3311/VPUBND-THNV gửi các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 18/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Kết luận nêu trên. Các nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung yêu cầu tại Kết luận nêu trên; Chủ trì, làm đầu mối tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.