DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024

09/01/2024 16:30
Ngày 8/1/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024: Có thêm 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,3 tiêu chí/xã.  Chuẩn hoá thêm trên 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tiếp tục hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 là  2.963,567 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 161,706 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển: 123,035 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 38,671 tỷ đồng); nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện: 214,445 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ ghép từ các Chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn của tỉnh: 527,416 tỷ đồng; vốn tín dụng: 2.000 tỷ đồng; vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác: 60 tỷ đồng.

UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố và các xã xây dựng kế hoạch; tiếp tục truyền thông thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới các cấp; tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu của tỉnh; tiếp tục đào tạo, tập huấn cán bộ tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ở tất cả các cấp; rà soát ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn; về văn hoá - xã hội; xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình.

Các Sở, Ban, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 04/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện các lĩnh vực, các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách trong Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; - Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương; căn cứ vào kế hoạch năm 2024 của tỉnh để lập kế hoạch công tác xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thực tế tại địa phương để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của địa phương; rà soát, thành lập, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; xã và Ban Quản lý xã; sắp sếp, bố trí, bổ sung cán bộ có trình độ, năng lực làm chuyên trách trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng biên chế được giao; - Tiếp tục tăng cường việc huy động các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ cho các xã sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024 và triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các xã còn lại trên địa bàn theo kế hoạch đề ra; ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn; phối hợp với các ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, hướng dẫn và chỉ đạo các xã trên địa bàn, xác định các điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2024; đặc biệt, là việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình; triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng có lợi thế của mỗi địa phương gắn với phát triển du lịch. Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã trên địa bàn Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và công tác thi đua khen thưởng địa phương làm tốt và các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát hiện kịp thời cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến ra diện rộng. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp thực hiện với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình). /.