DetailController

Văn hóa

Thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

07/04/2023 17:00
Ngày 7/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2691/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu cụ thể: Mục tiêu đến năm 2025 70% quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 50% quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xửdữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 80% quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; các quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 30% quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%. 100% các sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí hoặc có khoa báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số trong chương trình đào tạo cho sinh viên. 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí. 100% quan báo chí điện tửgiải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên; hình thành và phát triển các nền tảng số quốc gia cho báo chí. Mục tiêu đến năm 2030100% quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 90% quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xửdữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.; 100% quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; các quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền, trong đó nâng cao nhận thức cán bộ quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các quan báo chí từ trung ương đến địa phương về vai trò quan trọngsự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng. Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật. Phát triển các sản phẩm báo chí số. Phát triển nền tảng số, xây dựng các công cụ thu thập, xửdữ liệu, đánh giá, dự báo, theo dõi, giám sát chất lượng báo chí; xây dựng chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí; thúc đẩy hình thành và phát triển nền tảng phát thanh số (trực tuyến)nền tảng truyền hình số (trực tuyến) quốc gia; nền tảng báo chí điện tử; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của các quốc gia có nền báo chí số phát triển mạnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.