DetailController

Sức khỏe - Đời sống

Thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XII năm 2024

16/04/2024 16:30
Ngày 12/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 38/HD-BCĐ thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XII năm 2024, thời gian 03 tháng, từ ngày 01/6 đến ngày 31/8/2024.
Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XII năm 2024 nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ XII năm 2024 nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các địa phương; điều phối, hỗ trợ máu cho các địa phương, đơn vị gặp khó khăn trong công tác tiếp nhận máu. Lồng ghép tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày “Quốc tế Người hiến máu” - 14/6; tổng kết tháng nhân đạo, chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tỉnh Hội phát động; tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động nhân đạo khác. Các hoạt động của Chiến dịch có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, nhất là ngành Y tể và Chữ thập đỏ đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng trong cộng đồng, xã hội và phấn đấu đạt được các chỉ tiêu đề ra.

Chỉ tiêu của Chiến dịch: Phấn đấu 100% các huyện, thành phố hường ứng tuyên truyền vận động HMTN, toàn tỉnh vận động tối thiểu đạt 30% kế hoạch năm 2024, tương đương 2.850 đơn vị máu. Huy động tối thiểu 50 người hiến máu dự bị và nhóm máu hiếm sẵn sàng “hiến máu cứu người" khi có yêu cầu của các cơ sờ khám bệnh. Vận đồng ít nhất 100 tình nguyện viên trong toàn tỉnh tham gia 150 ngày công nhằm tuyên truyền, vận động HMTN; đăng 30 tin bài phản ánh các hoạt động của Chiến dịch được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Trung ương. Thực hiện thành công Chương trình "Hành trình Đỏ" tại tỉnh Hòa Bình dự kiến vào ngày 18/7/2024.

Thông điệp chính sử dụng trong Chiến dịch: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Chi đạo các cấp có thể chọn các thông điệp sau: Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp. Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên. Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố triển khai Chiến dịch gắn với các hoạt động của các cấp Hội; lồng ghép tổ chức các hoạt động tôn vinh người HMTN tiêu biểu tại địa phương nhân “Ngày Quốc tế người hiến máu” - 14/6. Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch Chương trình "Hành trình đỏ” và Ngày hội HMTN năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình; chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện Chiến dịch. Tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về HMTN trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiêt và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Lồng ghép tuyên truyền vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người. Sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyên, vận động người dân tham gia HMTN. Phối họp chặt chẽ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện 198 Bộ Công an đề xác định nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong thời gian tổ chức Chiến dịch và tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ" lần thứ XII tại tỉnh Hòa Bình. Đồng thời tổ chức ngày hội hiến máu an toàn, chu đáo tại các huyện, thành phố; cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh theo thời gian và số lượng đơn vị máu tại Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 21/12/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Tổ chức tuyên truyền, vận động người hiến máu mới, hiến máu nhắc lại, hiến máu thể từ 350 ml trờ lên, chăm sóc người hiến máu, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hiến máu. Củng cố, phát triển các loại hình Câu lạc bộ hoặc đội HMTN tại địa phương. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí, quà tặng, tờ rơi, áp phích... phục vụ tuyên truyền, vận động HMTN, hiến mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động nhân đạo khác tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh lập Kế hoạch tuyên truyền, vận động HMTN và tổ chức Ngày hội HMTN theo Kế hoạch số 178/KH-BCD ngày 21/12/2023 của Ban Chỉ đạo tinh năm 2024 giao; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hệ thống ngành dọc hường ứng Chiến dịch và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị tích cực tham gia HMTN; lông ghép tuyên truyền vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thê người đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp thực hiện các hoạt động của Chương trình "Hành trình Đỏ" năm 2024; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị tham gia HMTN Chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2024.

Ban Chỉ đạo vận động các huyện, thành phố tham mưu cho Huyện, Thành ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia Chiến dịch và Ngày hội HMTN tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về HMTN trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Tổ chức buổi HMTN lồng ghép với tuyên truyền, vận động và đăng ký hiển mô, bộ phận cơ thể người. Sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN. Huy động nguồn người tham gia hiến máu và tổ chức ngày hội HMTN theo Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 21/12/2023 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Hòa Bình giao năm 2024; tổ chức ngày hội hiến máu an toàn, chu đáo và thực hiện tốt công tác chăm sóc người HMTN; lồng ghép tổ chức tôn vinh, khen thưởng nhân Ngày "Quốc tế Người hiến máu" - 14/6. Đây là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng phong trào HMTN năm 2024. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ùng hộ, tài trợ kinh phí, quà tặng, tờ rơi, áp phích... phục vụ tuyên truyên, vận động HMTN, hiến mô, bộ phận cơ thể người và các hoạt động xã hội nhân đạo tại địa phương. Phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội HMTN an toàn, chu đáo; đảm bảo chế độ chính sách đối với người hiến máu; thực hiện chăm sóc người hiến máu; tuyên truyền, chăm sóc người hiến máu nhắc lại, hiến máu với thể tích từ 350 ml trở lên. Củng cố, phát triển các Câu lạc bộ hoặc đội HMTN tại địa phương. Tập huấn cho cán bộ, tình nguyên viên, tuyên truyền viên và chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu về kỹ năng truyền thông vận động HMTN, lồng ghép với tuyên truyền vận động và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; hiến máu an toàn, giao tiếp và chăm sóc người hiến máu./.