DetailController

Tin hoạt động

Thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

14/05/2024 15:47
Ngày 13/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3978/VPUBND-KTN gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp về thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 12/5/2024 của Văn phòng Chính phủ. Thông báo nêu rõ: Hiện nay, tiến độ sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp còn chậm, còn nhiều vướng mắc, đến nay vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới (chiếm 37%) tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 02 Tổng công ty; còn một số công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp, đổi mới, hoạt động chưa hiệu quả, chưa đạt mục tiêu ban đầu, phải tiếp tục sắp xếp lại.

Trước những khó khăn trên, Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần tập trung, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW, Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 109/2023/QH15 của Quốc hội. Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, nhất là khó khăn về thể chế, cơ chế, chính sách; về công tác phối hợp; về tổ chức thực hiện…. Trong sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải đứng ra xử lý; không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (vừa là cơ quan đại diện chủ sở hữu và thực hiện quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương).

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại nội dung Thông báo nêu trên của Văn phòng Chính phủ; Đồng thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung theo thẩm quyền.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở được giao nhiệm vụ nêu trên và các đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.