DetailController

Chỉ đạo điều hành

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hòa Bình

03/04/2023 16:23
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình công khai thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng, cụ thể như sau:

Đầu mối tiếp nhận:  Bộ phận Thường trực Đội ứng cứu sự cố  an toàn thông tin mạng tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình).

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thư điện tử: ungcuusuco@hoabinh.gov.vn

Điện thoại liên hệ: 02183.897.506