DetailController

Khoa học - Môi trường

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

12/03/2024 16:27
Ngày 11/03, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 24/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025 đến các Ban, Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, cụ thể như sau:

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025, bao gồm:

- Đề tài khoa học và công nghệ;

- Dự án sản xuất thử nghiệm;

- Đề án khoa học;

- Dự án khoa học và công nghệ

Yêu cầu, nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025 phải bám sát Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình; Các Đề án, Chương trình; Những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết những nhiệm vụ của tỉnh; Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hòa Bình với Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Lâm nghiệp; thực tiễn của các ngành, địa phương trong tỉnh, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả bằng sản phẩm gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành đáp ứng và đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo: tính mới và khoa học, tiến bộ, có thể áp dụng và nhân rộng.

 Có yêu cầu thời gian (tính từ thời điểm đặt hàng đến thời điểm có kết quả) phù hợp để đảm bảo tính khả thi cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và công nghệ.

 Đối với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và các tổ chức, cá nhân khi đề xuất nhiệm vụ cần phải có sự tìm hiểu, khảo sát điều kiện thực tế tại tỉnh Hòa Bình và gửi đề xuất nhiệm vụ đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thành phố trong tỉnh để đề xuất đặt hàng.

Hồ sơ đăng ký đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Công văn đề xuất đặt hàng của tổ chức; Mẫu A1-1-ĐXNV: Đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học; Mẫu A1-2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm; Mẫu A1-3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

Các Ban, Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xác định đề xuất đặt hàng và tổng hợp đề xuất đặt hàng trong phạm vi được giao quản lý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ qua phần mềm quản lý văn bản. Thời hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất đặt hàng: Trước ngày 25/4/2024.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ. Điện thoại 0218.3856686./.